OR-kosten niet automatisch voor rekening bestuurder

De kosten die de ondernemingsraad (OR) moet maken om zijn taken uit te voeren, zijn in principe voor rekening van de ondernemer. Dit geeft de OR niet de vrije hand. De OR moet de bestuurder soms vooraf informeren of om toestemming vragen.

4 oktober 2021 | Door redactie

Volgens artikel 22 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) komen alle kosten die de OR en zijn commissies redelijkerwijs moeten maken om hun taken te kunnen uitvoeren voor rekening van de ondernemer. Hieronder vallen alle denkbare kosten, zoals het gebruik van kantoorbenodigdheden, scholing van de OR- of commissieleden of het raadplegen van externe deskundigen. Voor bepaalde kosten geldt dat de OR de bestuurder hierover vooraf moet informeren of dat de bestuurder deze alleen hoeft te betalen als hij daarmee vooraf heeft ingestemd. 

OR moet bestuurder vooraf informeren over kosten

Als de OR of een commissie van de OR een externe deskundige wil raadplegen (artikel 16 WOR), moet de OR de bestuurder vooraf informeren over de kosten die dit met zich meebrengt. Hetzelfde geldt voor het inhuren van juridische bijstand door de OR. Dit staat in artikel 22, lid 2 WOR. Alleen als de bestuurder hierover vooraf in kennis is gesteld, komen de kosten voor zijn rekening.

OR moet bestuurder om toestemming vragen bij overschrijding OR-budget

Hebben de OR en commissies met de bestuurder een bepaald budget afgesproken waaruit zij hun kosten financieren, dan moeten zij zich hieraan houden. Maar wat als dit budget in de praktijk ontoereikend blijkt en de OR of commissies het budget overschrijden? In dat geval hoeft de bestuurder de kosten die boven het budget uitgaan alleen te betalen als hij daar vooraf zijn toestemming voor heeft gegeven (artikel 22, lid 4 WOR). De kosten van loondoorbetaling en het gebruik maken van in de organisatie aanwezige voorzieningen mogen nooit gebudgetteerd worden.

OR-budget is niet altijd wenselijk

De OR moet een zorgvuldige afweging maken of het verstandig is om een OR-budget af te spreken met de bestuurder. Een budget kan het OR-werk vergemakkelijken, omdat steeds weer toestemming vragen dan niet nodig is, maar ook belemmeren. Het budget is namelijk bindend als het niet alleen in overleg met de OR, maar ook met de uitdrukkelijke overeenstemming van de OR tot stand is gekomen. Kiest de OR voor een budget, dan moet hij met de bestuurder goede afspraken maken welke kosten hier precies onder vallen.