Wat zijn de richtbedragen voor OR-scholing in 2023?

26 oktober 2022 | Door redactie

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de nieuwe richtbedragen voor OR-scholing bekendgemaakt. Voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad (OR) geldt in 2023 een richtbedrag van € 1.160 per dagdeel per OR. Het richtbedrag voor een cursus op basis van open inschrijving bedraagt volgend jaar € 190 per dagdeel per OR-lid.

De SER stelt ieder jaar de richtbedragen voor OR-scholing vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). Net als voorgaande jaren stelde de SER voor 2023 twee richtbedragen vast: voor een maatwerkcursus en voor een open-inschrijvingscursus (een cursus met een vast programma waarvoor een OR-lid zich individueel kan inschrijven).
Voor een maatwerkcursus voor de hele OR bedraagt het richtbedrag in 2023 € 1.160 netto per dagdeel per OR (2022: € 1.100), exclusief accommodatiekosten. Voor een open inschrijvingscursus geldt in 2023 hetzelfde richtbedrag als dit jaar, namelijk € 190 netto per dagdeel per OR-lid, inclusief accommodatiekosten. De richtbedragen geven de OR en bestuurder houvast bij het bepalen van het OR-scholingsbudget voor het komende jaar. 

OR-leden hebben wettelijk recht op scholing

Alle OR-leden hebben recht op scholing. Dit is vastgelegd in artikel 18 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). OR-leden hebben wettelijk recht op minimaal 5 dagen scholing per jaar. Leden van een OR-commissie hebben daarnaast recht op 3 scholingsdagen per jaar. De OR en bestuurder stellen meestal in onderling overleg vast hoeveel scholing de OR het komende jaar gaat volgen. De bestuurder moet OR-leden in de gelegenheid stellen om deze scholing onder werktijd en met behoud van loon te volgen (artikel 22 WOR).

Goede indicatie voor OR-scholingsbudget 2022

De richtbedragen van de SER zijn geen wettelijke normen, maar richtlijnen. De CBM berekent de bedragen op basis van de tarieven die opleidingsinstituten met een SCOOR-RMZO-certificaat hanteren. Ze geven de OR een indicatie van wat kwalitatief goede OR-scholing komend jaar mag kosten. De richtbedragen zijn exclusief BTW en all-in, dus inclusief tarieven voor trainers, docenten en werknemers, kosten voor voorbereiding, uitvoering en nazorg van de cursus, eventuele reiskosten en kosten voor overhead en cursusmaterialen.

Bijlagen bij dit bericht