SER adviseert: verkort kiesrechttermijnen voor OR

De Sociaal-Economische Raad (SER) vindt dat jongeren en flexwerkers meer betrokken moeten worden bij medezeggenschap. Zij adviseert minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) daarom de wettelijke kiesrechttermijnen te verkorten.

22 juli 2019 | Door redactie

Minister Koolmees van SZW vroeg de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER in oktober 2018 een advies uit te brengen over de huidige wettelijke kiesrechttermijnen. In haar brief aan minister Koolmees (pdf) adviseerde de SER afgelopen vrijdag om de kiesrechttermijnen voor de ondernemingsraad (OR) te verkorten en voor actief en passief kiesrecht dezelfde termijn aan te houden. De SER stelt voor om de termijn voor actief kiesrecht te verkorten van zes naar drie maanden, en de termijn voor passief kiesrecht te verkorten van twaalf naar zes of eveneens drie maanden. Volgens de SER kunnen de kiesrechttermijnen korter, omdat werknemers zich meestal al binnen enkele maanden betrokken voelen bij de organisatie. Bovendien doet een OR-lid snel extra kennis op over de onderneming.

Betere afspiegeling van alle werknemers in de OR

Uitgangspunt voor de SER in het advies is dat er meer arbeidskrachten eerder en vaker bij medezeggenschap worden betrokken. Hoewel organisaties mogen afwijken van de wettelijke termijnen voor actief en passief kiesrecht, gelden de wettelijke termijnen bij veel organisaties als minimumtermijn. Hierdoor zijn jongeren en flexkrachten nu vaak ondervertegenwoordigd in de OR. De SER wil ook gemotiveerde arbeidskrachten die nog niet zo lang in dienst zijn ruimte bieden om deel te nemen aan de OR, zodat de samenstelling van de OR een betere afspiegeling is van alle werknemers in de organisatie.

Sterke groei van aantal flexwerkers

Het aantal flexwerkers is de laatste jaren enorm toegenomen. De huidige wettelijke kiesrechttermijnen vormen mogelijk een drempel voor de betrokkenheid van flexwerkers en hun deelname aan de OR. Volgens artikel 6 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) mogen werknemers bij OR-verkiezingen hun stem uitbrengen als zij zes maanden in dienst zijn (actief kiesrecht). Ze mogen zich verkiesbaar stellen na twaalf maanden dienstverband (passief kiesrecht).