Vragen over: OR-verkiezingen

26 september 2022 | Door redactie

Artikel 9, 10 en 11 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepalen voor een groot deel de spelregels voor de OR-verkiezingen. De WOR kan echter onmogelijk voorzien in alle situaties. Ondernemingsraden lopen daardoor in de praktijk nog wel eens tegen vragen aan.

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt onder andere wie zich verkiesbaar mag stellen bij de OR-verkiezingen en hoe de stemming en bekendmaking van de uitslagen verlopen. In de praktijk doen zich echter ook vaak situaties voor die niet beschreven zijn in de WOR.

Is het verplicht om vakbonden te benaderen bij OR-verkiezingen?

Op grond van artikel 9, lid 2 WOR hebben werknemersorganisaties (vakbonden) het wettelijke recht om kandidaten te stellen. U mag hier dus niet van afwijken in uw OR-reglement. Ook in het voorbeeldreglement ondernemingsraden van de Sociaal- Economische Raad (SER) staat dat werknemersorganisaties in de gelegenheid moeten worden gesteld om kandidatenlijsten aan te leveren voor de OR-verkiezingen.

Is het slim om na tussentijdse verkiezingen ook een nieuw dagelijks bestuur te kiezen?

De WOR verplicht de OR om uit zijn midden een voorzitter te kiezen en om een secretaris aan te wijzen. Dat is de enige randvoorwaarde die de WOR stelt aan de samenstelling van een dagelijks bestuur (DB). Het staat de OR dus vrij om een DB te verkiezen of herkiezen. Een nadeel van een nieuw DB kan zijn dat de eerder opgebouwde kennis en ervaring verloren gaat. Ook kan het een tijdje duren voordat de nieuwe leden zich het DB-werk goed eigen hebben gemaakt. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de kandidaten.

Geldt er een ondergrens voor het aantal stemmen voor de OR-verkiezingen?

Over het aantal stemmen bij OR-verkiezingen is niets vastgelegd in de wet- en regelgeving. Ook in het voorbeeldreglement van de SER komt dit punt niet naar voren. Soms is er ook geen stemming nodig, omdat er precies genoeg of onvoldoende kandidaten zijn voor de nieuwe OR. In dit geval is het opkomstpercentage feitelijk 0% en zijn de OR-kandidaten per direct lid van de OR. De verkiezing is ook geen legitimering van de OR en haar besluitvorming nadien. Als de bestuurder en de OR overtuigd zijn van optimale inzet om kandidaten te werven en de organisatie van de verkiezingen is goed verlopen, is het opkomstpercentage (hoe laag ook) niet relevant. Een argument zoals ‘slechts 10% van de werknemers heeft gestemd’ is dus nooit een geldig argument om een mening te onderbouwen of te ontkrachten.