Mag het dagelijks bestuur van de ­OR na de verkiezingen blijven zitten?

30 maart 2015

Bij de laatste verkiezingen zijn er een aantal nieuwe OR-leden verkozen, maar de voorzitter en secretaris zijn herkozen. Zij willen ook de komende drie jaar diezelfde functie vervullen binnen het dagelijks bestuur (DB) van onze OR. Wordt het DB na een zittingstermijn opnieuw gekozen of mogen ze zonder stemming blijven zitten?

In principe geldt hier het gezegde: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Elke OR kiest voor een voorzitter, secretaris en plaatsvervangend voorzitter. Of dat dezelfde leden zijn als in de vorige zittingsperiode maakt de nieuwe OR dus zelf uit. Het hangt er maar net van af welke kwaliteiten de raad nodig heeft.

(Plaatsvervangend) OR-voorzitter is altijd OR-lid, secretaris hoeft geen OR-lid te zijn

Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kiest de OR uit eigen midden een voorzitter en één of meer plaatsvervangende voorzitters. Voor de functie van secretaris kan dus ook iemand van buiten de raad worden gekozen. Dat gebeurt steeds vaker in de vorm van een door de organisatie aangestelde ambtelijk secretaris en die blijft inderdaad in die functie over verschillende zittingsperiodes. Maar een gekozen secretaris, de voorzitter en zijn plaatsvervanger, worden door de raad zelf gekozen. Dat betekent dat de OR bij aanvang van zijn zittingsperiode daarover moet nadenken en in goed onderling overleg een keuze moet maken. En ook die gemaakte keuze kan op elk moment herzien worden!

Welke kwaliteiten moeten DB-leden hebben?

Voorzitter, secretaris en soms ook een plaatsvervangend voorzitter vormen met elkaar het DB van de OR. De eerste vraag die elke OR moet beantwoorden is dan ook welke verwachtingen zij hebben van het DB en over welke kwaliteiten het moet beschikken. Dat wordt niet alleen bepaald door de samenstelling van uw raad, maar ook door de omstandigheden waarin hij moet functioneren. 
Hebben de OR-leden nogal uiteenlopende meningen, dan is er vooral behoefte aan functionarissen die de interne samenhang kunnen vergroten. Is iedereen zoekende, dan is een krachtige voorzitter die weet wat hij wil misschien wel het beste. Staan er belangrijke ontwikkelingen op stapel, dan is een daadkrachtige DB met een goed netwerk juist weer van belang. Kijk daar dus goed naar!

Ervaring als voorzitter of secretaris niet altijd noodzakelijk

Het is prettig als de voorzitter en secretaris ervaring hebben in de functie. Toch is dat niet de bepalende factor. In de praktijk is de bezetting van het DB vaak een compromis tussen wat de OR wenst en wie beschikbaar zijn. Dat is ook niet erg, want mensen groeien vaak in de functie die ze uitoefenen. Een onervaren OR-voorzitter kan na een jaar een niveau bereiken dat vergelijkbaar is aan dat van een voorzitter met zes jaar ervaring. Belangrijk is dat u eerst met elkaar vaststelt hoe uw DB eruit moet zien en wie zich hiervoor beschikbaar stelt.

OR kan functies tijdens zittingsperiode evalueren

Het komt veel voor dat het favoriete OR-lid ‘bewerkt’ moet worden om zich beschikbaar te stellen. Mensen worden nu eenmaal graag gevraagd. Als er aarzelingen blijven, spreek dan af dat de raad na een half jaar de functies evalueert. Het kan ook zijn dat u op dezelfde mensen uitkomt als die in de vorige zittingsperiode het dagelijks bestuur uitmaakten. Dan weten de betrokkenen in ieder geval dat zij ook nu op de steun en het vertrouwen van de nieuwe leden kunnen rekenen.

Plaatsvervangend voorzitter kan ook deel uitmaken van DB

Let ook op het aanwijzen van vervangende voorzitters. De secretaris kan eens afwezig zijn, maar de OR moet altijd over een voorzitter beschikken. Hij is het aanspreekpunt voor de omgeving en degene die leiding geeft aan de bijeenkomsten van de OR-leden. Wilt u dat die plaatsvervanger goed is ingewerkt vóór hij aan de slag gaat, laat hem dan deel uitmaken van het DB. Bij OR’en vanaf negen personen is een driekoppig DB eerder regel dan uitzondering.