Mogen we de OR-verkiezingen uitstellen?

2 oktober 2020

Onze OR is betrokken bij een lastig adviestraject. Dit traject loopt pas af als onze zittingstermijn is verstreken. Onze huidige OR wil het traject graag zelf afronden. Mogen wij de OR-verkiezingen enkele maanden uitstellen?

Uw OR kan in het reglement vastleggen dat de leden na twee of vier jaar aftreden, maar u mag de zittingstermijn niet zomaar willekeurig verlengen. Vergelijk het maar met de politiek: premier Rutte kan ook niet op eigen houtje de kabinetstermijn verlengen omdat bijvoorbeeld de coronacrisis nog niet is opgelost.

Voorwaarden

In de praktijk komt het echter geregeld voor dat een OR de zittingstermijn om bepaalde redenen verlengt. Dit is alleen mogelijk als de verlenging van de zittingstermijn aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De verlenging is van korte duur (maximaal twee maanden).
  • Geen enkele belanghebbende heeft bezwaar tegen de verlenging. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld uw bestuurder, de vakbonden en alle in de onderneming werkzame personen.

Bezwaar

Als uw OR de zittingstermijn om welke reden dan ook wil verlengen, moet u uw voornemen eerst voorleggen aan alle belanghebbenden. Of de belanghebbenden bezwaar aantekenen tegen uw plannen, zal grotendeels afhangen van de reden(en) van uw besluit. Een belangrijk adviestraject dat bijna is afgerond kan een goede reden zijn om nog even aan te blijven als OR. Een ander verhaal is het als bijvoorbeeld de huidige voorzitter binnenkort met pensioen gaat en uw OR de verkiezingen wil uitstellen, zodat hij zijn termijn kan uitzitten. Of u in dat laatste geval op veel begrip kunt rekenen, is maar zeer de vraag.

Onderbouwing

Het is dus zaak dat uw OR duidelijk en overtuigend formuleert wat uw argumenten zijn als u uw voorgenomen besluit voorlegt aan de belanghebbenden. Met een goede onderbouwing neemt u mogelijke bezwaren op voorhand weg en is de kans groter dat de belanghebbenden het ermee eens zijn dat u de OR-verkiezingen nog even uitstelt.

Zorg er ook voor dat u uw voorstel tijdig aan alle belanghebbenden voorlegt. Zij moeten namelijk voldoende gelegenheid hebben om eventueel bezwaar aan te tekenen tegen uw besluit

Oplossing

Hebben één of meer belanghebbenden er bezwaar tegen dat de huidige OR zijn zittingstermijn verlengt, ga dan eerst met elkaar in gesprek om te kijken of u de bezwaren in onderling overleg kunt oplossen. Slaagt u hier niet in, dan kan de bezwaarmaker naar de kantonrechter stappen. De rechter zal dan beoordelen of uw belangen zwaar genoeg wegen om de OR-verkiezingen uit te stellen. Omdat uw OR met zijn voornemen wil afwijken van de wet, is uw positie bij de rechter niet bijster sterk. De kans is dan ook groot dat de bezwaarmaker deze procedure zal winnen.

Versnellen

Een andere – wellicht betere –optie is dat u in overleg met uw bestuurder de adviesprocedure versnelt, zodat die helemaal is afgerond tegen de tijd dat uw zittingstermijn ten einde loopt. Mogelijk willen huidige OR-leden zich ook herkiesbaar stellen. Als zij goed op de hoogte zijn van het adviestraject, heeft het traject er veel minder onder te lijden dan als er een geheel nieuwe OR aantreedt. Inventariseer dus welke leden zich herkiesbaar stellen en zorg ervoor dat zij goed bekend zijn met het lopende traject.

Testament

Uw OR kan aan het einde van de zittingstermijn ook een testament opstellen, dat als overdrachtsdocument kan dienen van de oude naar de nieuwe OR. In zo’n testament kunt u het lopende adviestraject nader toelichten. Hoe is het adviestraject de afgelopen periode verlopen, wat heeft uw OR al gedaan en wat is de actuele stand van zaken? Uiteraard kunt u hierin ook aanbevelingen meegeven aan de nieuwe raad.