Mogen we verkiezingstermijn OR verkorten?

22 juli 2019

In ons OR-reglement staat dat alleen werknemers die langer dan één jaar in dienst zijn verkiesbaar zijn voor de OR. Mogen we die termijn verkorten?

Artikel 6, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bevat een bepaling dat kandidaten ten minste één jaar in de organisatie werkzaam moeten zijn. Maar uit lid 5 van hetzelfde artikel blijkt dat de OR van die termijn mag afwijken en dat dan in zijn reglement moet vastleggen. De wettelijke voorwaarde om van de termijn af te wijken is wel dat die aangepaste termijn bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR. Als u kampt met te weinig OR-kandidaten en weet of vermoedt dat er wel werknemers zijn die lid zouden willen zijn van de OR, maar daarvoor te kort in dienst zijn, is verkorting van de termijn inderdaad goed voor de medezeggenschap. Aan de andere kant, een te korte termijn is natuurlijk ook niet goed voor de toepassing van de WOR. Nieuwe OR-leden moeten wel voldoende op de hoogte zijn van de onderneming en haar omgeving en de belangen van de werknemers. In de regel zal een termijn van zes maanden voldoende zijn. In complexe ondernemingen die sterk in beweging zijn, kan dat te kort zijn.

Mening

Om de verkorte termijn in werking te stellen, moet u dus wel eerst uw OR-reglement aanpassen. Uw bestuurder moet daarbij de kans krijgen om zijn mening over de voorgestelde verandering te geven. Uiteindelijk beslist de ondernemingsraad, maar dat moet dan wel gebeuren vóór het openen van de kandidaatstelling. Anders gaat de nieuwe verkorte termijn pas in bij de volgende algemene verkiezingen.