Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Belangrijkste links over de Wet op de ondernemingsraden (WOR):

De WOR in een notendop

Elke ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) dankt zijn bestaan aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De Nederlandse WOR werd in 1950 opgesteld en is speciaal gericht op de medezeggenschap binnen organisaties. De Wet op de ondernemingsraden creëert met al zijn bepalingen draagvlak voor de vertegenwoordiging van werknemers door werknemers.

WOR: wettelijk kader voor de medezeggenschap

De Wet op de ondernemingsraden biedt een wettelijk kader waaraan ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen en andere vormen van medezeggenschap hun rechten en plichten kunnen ontlenen. De Wet op de ondernemingsraden kent grofweg de volgende elementen: 

PVT, OR, COR, GOR?

Medezeggenschap kan op verschillende manieren worden ingericht. Een organisatie met minstens tien en maximaal 50 werknemers kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. De bevoegdheden van de personeelsvertegenwoordiging leest u terug in artikel 35c van de Wet op de ondernemingsraden. Een PVT bestaat uit minimaal drie werknemers en is gekozen door de werknemers in de organisatie.

Een organisatie met minimaal 50 werknemers is verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Een OR heeft een aantal rechten: overlegrecht, adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Twee keer per jaar overlegt een ondernemingsraad tijdens een zogeheten overlegvergadering met de werkgever. Daarnaast brengt de OR advies uit over en stemt in met in de Wet op de ondernemingsraden vastgelegde onderwerpen. Het aantal leden van de OR is afhankelijk van de grootte van de organisatie.

Bij de gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) is er sprake van één gemeenschappelijke ondernemingsraad voor alle vestigingen die onderdeel uitmaken van de organisatie. In dit geval hebben de aparte vestigingen dus geen afzonderlijke ondernemingsraden meer. Er worden OR-leden uit de verschillende vestigingen gekozen en deze OR-leden nemen samen plaats in de gemeenschappelijke ondernemingsraad. Deze structuur werkt goed als de werknemers in de vestigingen dezelfde belangen hebben en de directie hetzelfde is. Artikel 35 van de WOR is speciaal gewijd aan de GOR. 

Een centrale ondernemingsraad (COR) is een overkoepelende ondernemingsraad. Het instellen van een centrale ondernemingsraad is handig als er sprake is van een samenwerkingsverband van ondernemingen. Die afzonderlijke organisaties hebben allemaal een ondernemingsraad (OR) en de COR functioneert dan als een overkoepelende ondernemingsraad voor alle aanwezige ondernemingsraden. De centrale ondernemingsraad (COR) wordt gekozen uit de deelnemende ondernemingsraden uit de betrokken organisaties. In artikel 35 van de WOR leest u meer over de bevoegdheden van de COR. 

Belangrijke links vanuit de overheid:

 

Tools

E-learning

Initiatiefrecht van de OR
Videocollege
9 minuten
Publicatiedatum: 24-06-2016
Informatierecht van de OR
Videocollege
12 minuten
Publicatiedatum: 22-05-2014

Vraag en antwoord

Wat houdt het informatierecht precies in?
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) gaat uitgebreid in op de informatierechten van de OR. Om goed mee te kunnen praten met de bestuurder van uw organisatie, moet u immers kennis van zaken hebben. Uw raad heeft om die reden recht op de informatie die inzicht geeft in alles wat er in uw... Lees het hele antwoord