Relatie op het werk: allebei ouderschapsverlof?

Hebben twee werknemers met elkaar een relatie en krijgen zij een kind, dan bestaat de kans dat ze gelijktijdig ouderschapsverlof willen opnemen. De werkgever moet zo’n verlofopname in principe accepteren.

25 april 2019 | Door redactie

Elke werknemer ‘die als ouder in familierechtelijke betrekking staat tot een kind’, heeft in ieder geval recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof bedraagt op basis van de Wet arbeid en zorg (WAZO) per kind maximaal 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. De WAZO bevat geen regel die stelt dat partners die bij dezelfde werkgever werken, niet allebei ouderschapsverlof mogen opnemen in dezelfde periode voor hetzelfde kind, ook al kan dat de werkgever slecht uitkomen. De werknemer bepaalt zelf of hij gebruikmaakt van het verlof en wat hij tijdens zijn verlofuren doet.

Mogelijk zijn verlofuren anders te spreiden

Een organisatie kan werknemers dus in principe niet verbieden om tegelijkertijd voor hetzelfde kind gebruik te maken van het ouderschapsverlof, uiteraard op voorwaarde dat de werknemers voldoen aan de voorwaarden. Zo is het verlof alleen op te nemen tijdens de eerste zeven levensjaren van het kind en moet de werknemer uiterlijk twee maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever melden dat hij verlof wil opnemen (tenzij de cao een andere termijn bevat). Tot vier weken vóór de geplande ingangsdatum van het verlof kan de werkgever wel na overleg met de werknemer de verlofperiode, het aantal uur per week of de spreiding van de verlofuren wijzigen.

Werkgever moet meestal meewerken

Wil de werknemer niet meewerken aan zo’n wijziging, dan heeft de werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang nodig om deze door te mogen voeren. Daar is niet snel sprake van, ook niet als de partners op dezelfde afdeling werken. De werkgever moet tegenover een rechter kunnen aantonen dat bijvoorbeeld de continuïteit van de organisatie in gevaar komt of dat hij onredelijk hoge kosten moet maken om de gewenste invulling van het ouderschapsverlof (tool) op te vangen.