Wetsvoorstel voor betaald ouderschapsverlof gepubliceerd

Een werknemer met een baby moet vanaf 2 augustus 2022 het recht krijgen op een uitkering tijdens zijn ouderschapsverlof. Dat staat in het wetsvoorstel Betaald ouderschapsverlof, dat wijzigingen aanbrengt in de Wet arbeid en zorg en de Wet flexibel werken.

29 oktober 2020 | Door redactie

Dit voorjaar bracht minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al een concept van het wetsvoorstel Betaald ouderschapsverlof naar buiten. Inmiddels zijn de reacties op het concept verwerkt en is het definitieve wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel wijzigt wetten als de Wet flexibel werken (WFW) en de Wet arbeid en zorg (WAZO). De meest in het oog springende wijziging is de invoering van een betaald ouderschapsverlof. De maatregelen uit het wetsvoorstel komen voort uit een nieuwe Europese richtlijn, die Nederland als EU-lidstaat op uiterlijk 2 augustus 2022 in de eigen wetgeving geïmplementeerd moet hebben.

9 weken ouderschapsverlof met uitkering van UWV

Hoewel de richtlijn bepaalde verlofregels verplicht, heeft Nederland enige vrijheid bij de invulling. Het kabinet heeft bij de verplichting tot betaald ouderschapsverlof ervoor gekozen om werknemers geen recht op volledige loondoorbetaling te geven. Het voorstel is dat de werknemer in 9 van de 26 ouderschapsverlofweken een uitkering van UWV kan ontvangen. Deze bedraagt 50% van het dagloon en is gemaximeerd op 50% van het maximumdagloon. Het recht op de uitkering heeft de werknemer alleen in het eerste levensjaar van zijn kind. Zijn werkgever vraagt de uitkering aan, na afloop van het verlof. Mogelijk ontvangt de werknemer naast de uitkering nog een aanvulling van de werkgever. Dat kan geregeld zijn in de cao, een personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst.

Ook wijzigingen in aanvullend geboorteverlof en WFW

Het wetsvoorstel bevat ook andere wijzigingen. Zo wordt vastgelegd dat een werknemer aanvullend geboorteverlof kan stopzetten bij onvoorziene omstandigheden zoals ziekte en krijgen ook niet-verzekerde werknemers (dga’s) recht op een uitkering bij aanvullend geboorteverlof. Verder kunnen straks álle werknemers die mantelzorgen of jonge kinderen hebben, een verzoek indienen op basis van de WFW. Op organisatie- of cao-niveau valt voor hen niet af te wijken.
Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer verzocht het wetsvoorstel Betaald ouderschapsverlof snel in behandeling te nemen, zodat het op tijd in werking kan treden. Naast de goedkeuring van de Tweede Kamer heeft de bewindsman ook nog een meerderheid in de Eerste Kamer nodig.