OR krijgt meer rechten rond beloningen

17 juni 2016 | Door redactie

Ondernemingsraden krijgen naast hun informatierecht nu ook een overlegrecht rondom de beloningen in de organisatie. Hiervoor is op 16 juni een wetsvoorstel ingediend voor wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het wetsvoorstel richt zich met name op de onderwerpen ‘topbeloningen’ en ‘beloningsverschillen’.

Het wetsvoorstel moet de ondernemingsraad (OR) meer mogelijkheden geven om exorbitante beloningen én beloningsverschillen aan de kaak te stellen. De uitbreiding van het overlegrecht wordt opgenomen in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en geldt voor organisaties met 100 werknemers of meer. Nu heeft de OR al een informatierecht (tools) rondom beloningen, maar dat leidt in de praktijk slechts in één op de vijf gevallen tot echte gesprekken. Asscher denkt dat OR-leden het gesprek niet durven aangaan met de bestuurder.

WOR-wijziging voor overleg over beloning

In artikel 23 WOR komt te staan dat OR’en tenminste eenmaal per jaar met de bestuurder de hoogte en de inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van verschillende groepen in de organisatie moeten bespreken. Het wetsvoorstel wijst daarvoor de halfjaarlijkse overlegvergadering (artikel-24-overleg) aan. Ook moeten de OR en bestuurder in dat overleg de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen met het bestuurder en de toezichthouder bespreken.

Aanleiding voor wetsvoorstel overlegrecht topbeloningen

De Raad van State stelt in het nadere rapport (pdf) over het wetsvoorstel (pdf) tot wijziging van de WOR op dit punt dat de noodzaak lastig te kwantificeren is. Daarmee geeft de Raad aan twijfels te hebben over de noodzaak van het wetsvoorstel. Wel concludeert de Raad dat de maatschappelijke en politieke onvrede rondom exorbitante beloningen van bestuurders voldoende aanleiding geeft om over dit wetsvoorstel te stemmen in de Tweede en Eerste Kamer.

Bijlagen bij dit bericht

Overlegrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 17 minuten