Moeten we vakantiebijslag betalen over overuren?

22 juli 2019

Een werknemer heeft, zonder dat wij erom gevraagd hebben, overuren gemaakt. De werknemer wil nu dat we de vakantiebijslag over al die overuren uitbetalen. Zijn we hiertoe verplicht? Hoe kunnen we dit voorkomen?

Per 1 januari 2018 is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) aangepast. Tot 2018 gold dat u het minimumloon en de minimumvakantiebijslag alleen hoefde te betalen over de overeengekomen normale arbeidsduur. Maar tegenwoordig moet u naar evenredigheid het minimumloon ook over overuren betalen. Daarnaast moet u vakantiebijslag over overwerkuren betalen.

Overuren voorkomen

Er is sprake van overwerk als de feitelijke arbeidsduur langer is dan de normale of overeengekomen arbeidsduur. Dit geldt zowel bij een fulltime als een parttime dienstverband. Als u niet wilt dat een werknemer zomaar overuren maakt, zult u hem daarop moeten aanspreken. Overwerk dat is verricht zonder toestemming hoeft u in principe niet te vergoeden. Uw toestemming hoeft niet expliciet gegeven te worden. De rechter zal stilzwijgende toestemming aannemen als u de werknemer niet aanspreekt op het (langdurig) zonder toestemming uitvoeren van overwerk. 

Met de volgende maatregelen kunt u het betalen vakantiebijslag over overuren beperken:

  • Als een werknemer loon ontvangt dat meer bedraagt dan driemaal het wettelijk minimumloon, kunt u overeenkomen dat de werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag dan wel recht heeft op een lager bedrag aan vakantiebijslag over het meerdere boven het drievoudige van het minimumloon.
  • In de cao mag worden bepaald dat er geen of minder recht is op vakantiebijslag over de overwerkvergoeding. Wel moet dan de som van loon plus vakantiebijslag altijd ten minste 108% van het minimumloon zijn in de referteperiode voor vakantiebijslag (in de regel is dit periode van 1 juni t/m 31 mei).