Beperking bijbetaling bij waardeoverdracht

5 juli 2012 | Door redactie

Onder voorwaarden hoeft u niet mee te werken aan waardeoverdracht van pensioen als de bijbetalingslasten van uw organisatie te hoog zijn. Demissionair minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs vragen beantwoord van de Tweede Kamer over deze tijdelijke beperking van de waardeoverdracht. In de loop van 2013 wil minister Kamp met een definitieve oplossing komen voor de hoge lasten bij waardeoverdracht.

In het bericht ‘Oplossing voor problemen bij waardeoverdracht’ heeft u eerder kunnen lezen over het voorstel van minister Kamp om kleine werkgevers tijdelijk te ontheffen van de waardeoverdracht als zij als voormalige of nieuwe werkgever meer dan € 15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde moeten bijbetalen. Hierdoor wordt voorkomen dat kleine werkgevers door de bijbetaling in grote financiële problemen zouden kunnen komen.

Geen overgangsrecht bij einde maatregel

Voor de definitie van ‘kleine werkgever’ wordt het begrip gebruikt uit het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen. Een kleine werkgever is volgens dit besluit een werkgever met een premieplichtig loon van € 755.000 (in 2012). Op dit moment vallen ongeveer twee miljoen werknemers onder zo’n kleine werkgever. Als hun werkgever aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, kunnen zij dus geen gebruikmaken van waardeoverdracht. Pensioenuitvoerders schatten dat er door deze maatregel bij 10% van de gevallen geen waardeoverdracht meer plaatsvindt.
Deze werknemers kunnen ook geen gebruik meer maken van de waardeoverdracht als de tijdelijke maatregel vervalt. Hun recht op waardeoverdracht eindigt dus gewoon zes maanden nadat zij uit dienst zijn getreden bij de oude werkgever. Op een later moment – als ze bijvoorbeeld nog eens van baan wisselen – kunnen ze wel weer gebruikmaken van waardeoverdracht (waaronder ook de aanspraken die zij eerder niet hebben kunnen overdragen).

Rekenregels voor waardeoverdracht afgeschaft

Minister Kamp heeft in februari aan de Stichting van de Arbeid (STAR) advies gevraagd over alternatieven voor het huidige systeem van waardeoverdracht. Volgens de minister zijn er verschillende opties. Zo kunnen de rekenregels voor waardeoverdracht worden gewijzigd of afgeschaft. De problemen rondom de waardeoverdracht worden namelijk voor een groot deel veroorzaakt door een verschil in rekenregels bij pensioenfondsen en -verzekeraars. De STAR adviseert de minister in de zomer over een alternatief systeem voor waardeoverdracht.