Hogere pensioenkosten door nieuwe sterftetafel

14 september 2012 | Door redactie

Onlangs heeft het Actuarieel Genootschap de Prognosetafel 2012-2062 gepubliceerd. Pensioenverzekeraars gebruiken deze sterftetafel om de gemiddelde levensverwachting te bepalen. Nu deze is gestegen, moeten de verzekeraars rekening houden met hogere pensioenverplichtingen.

Is de pensioenvoorziening van uw onderneming een middelloon- of eindloonregeling? Dan zijn de pensioenkosten afhankelijk van de levensverwachting en de rentestand op het moment van afsluiten van het pensioenverzekeringscontract. Door de aanhoudende stijging van de levensverwachting wordt één euro pensioen steeds duurder. De verzekeraar moet de pensioenuitkering immers levenslang uitbetalen en dat wordt een steeds langere periode.

Stijging van de pensioenverplichtingen

Pensioenverzekeraars bepalen de gemiddelde levensverwachting aan de hand van sterftetafels. Sommige verzekeraars gebruiken hun eigen sterftetafels, maar de meeste gaan uit van de tafels die periodiek worden vastgesteld door het Actuarieel Genootschap. Hoe ouder de versie van de sterftetafel is, hoe goedkoper één euro ouderdomspensioen is. Uit de Prognosetafel 2012-2062 (pdf) die het Actuarieel Genootschap onlangs publiceerde, valt af te leiden dat pensioenaanbieders rekening moeten houden met een stijging van de pensioenverplichtingen van ongeveer 1%.
Deze kostenstijging kunnen ze op (een combinatie van) verschillende manieren opvangen:

  • door het verhogen van de pensioenrichtleeftijd. Als de werknemer gemiddeld ouder wordt, moet het pensioen evenredig later ingaan om geen extra kosten te hoeven maken. In het begrotingsakkoord is afgesproken om de pensioenrichtleeftijd in 2014 van 65 naar 67 jaar te verhogen. U mag daar echter ook zelf afwijkende afspraken over maken.
  • door het verlagen van de pensioenuitkeringen. Als pensionarissen een lagere maandelijkse uitkering krijgen, kan de verzekeraar het beschikbare geld verspreiden over de langere beschikbare periode.
  • door het verhogen van de pensioenpremies. Als werkgevers en werknemers méér inleggen, heeft de verzekeraar meer geld beschikbaar om de levenslange uitkeringen van te betalen.

Sterftekansen in eigen doelgroep onderzoeken

Pensioenverzekeraars zijn verplicht om rekening te houden met de ontwikkeling van de levensverwachting. Maar dat betekent nog niet dat ze de nieuwe prognose van het Actuarieel Genootschap klakkeloos moeten overnemen. Ze moeten niet vergeten om te kijken hoe de sterftekansen binnen hun eigen doelgroep zijn. Die kan afwijken van het landelijk gemiddelde.