Kleine werkgever betaalt geen waardeoverdracht

2 augustus 2012 | Door redactie

Er is tijdelijke regelgeving in de maak die ervoor zorgt dat u onder voorwaarden niet aan waardeoverdracht van pensioen hoeft mee te werken als uw onderneming daardoor wordt geconfronteerd met hoge bijbetalingslasten. De Tweede Kamer heeft hier onlangs vragen over gesteld aan demissionair minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Als werknemers van baan wisselen en daarbij gebruik willen maken van hun recht op waardeoverdracht van pensioen, kan uw onderneming met hoge kosten worden geconfronteerd. Hierover heeft u vorig jaar kunnen lezen in het bericht ‘Waardeoverdracht pensioen aan banden?’. Minister Kamp gaf toen aan dat hij hier een oplossing voor wil vinden. Inmiddels ligt zijn ontwerpbesluit wijziging Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (pdf) bij de Tweede Kamer. Daarin stelt hij voor om kleine werkgevers tijdelijk te ontheffen van de plicht om mee te werken aan waardeoverdracht als de aanvullende bijdrage – van de voormalige of nieuwe werkgever – meer bedraagt dan € 15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde van het pensioen.

Premieloon in 2012 niet hoger dan € 755.000

Uw onderneming kwalificeert in dit verband als kleine werkgever als het premieplichtig loon in 2012 niet hoger is dan € 755.000. Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u niet opdraaien voor de extra kosten van waardeoverdracht, dan moet u dit binnen één maand aangeven bij de ontvangende pensioenuitvoerder. Het gaat overigens om een tijdelijke maatregel, die naar verwachting per 1 januari 2014 weer vervalt. Dan moet er een definitieve oplossing voor de hoge lasten bij waardeoverdracht zijn.
Pensioenuitvoerders schatten dat er door deze maatregel in 10% van de gevallen geen waardeoverdracht meer plaatsvindt. Werknemers die door de tijdelijke maatregel worden getroffen, kunnen ook geen gebruik meer maken van waardeoverdracht als de tijdelijke maatregel weer vervalt. Wel kunnen ze al hun eerdere aanspraken weer overdragen als ze later nog eens van baan wisselen.

Geen waardeoverdracht bij dekkingsgraad onder de 100%

Overigens is waardeoverdracht helemaal niet mogelijk als de dekkingsgraad van de betreffende pensioenuitvoerder onder de 100% komt. Verzoeken tot waardeoverdracht worden dan opgeschort tot de dekking weer in orde is. Op dit moment ligt de dekkingsgraad vér onder de 100%, dus wie zijn opgebouwde pensioen wil verhuizen, moet in elk geval geduldig zijn.