Meer keuzevrijheid voor ingangsdatum pensioen

Op Prinsjesdag heeft het kabinet een aantal kleine fiscale aanpassingen aangekondigd op het gebied van pensioen. Met deze maatregelen krijgen werknemers meer vrijheid ten aanzien van de ingangsdatum van hun pensioen.

20 september 2016 | Door redactie

De aanpassingen zijn samen met het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer (tool) bekendgemaakt. Zo komt het doorwerkvereiste te vervallen. Op grond van het doorwerkvereiste kan een werknemer alleen op een latere datum met pensioen gaan dan in zijn pensioenregeling staat als hij in loondienst blijft of als hij als ondernemer blijft doorwerken. De pensioenuitvoerder moet dit toetsen. Vanwege de administratieve lasten wordt het doorwerkvereiste afgeschaft.

Meer pensioen dan het laatst verdiende loon?

Ook wordt de zogenoemde 100%-grens afgeschaft. Deze regel bepaalt dat een ouderdomspensioen niet hoger mag zijn dan 100% van het laatstverdiende loon. Hiervoor gelden ook verschillende uitzonderingen, bijvoorbeeld als de overschrijding van de grens het gevolg is van indexatie of waardeoverdracht van andere pensioenaanspraken. Dit leidt tot hoge administratieve lasten bij pensioenuitvoerders omdat deze de 100%-grens steeds moeten toetsen. In combinatie met het afschaffen van het doorwerkvereiste moet deze maatregel werknemers meer keuzevrijheid geven ten aanzien van de ingangsdatum van hun pensioen.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.