Nieuwe afspraken over toekomst pensioenen

19 december 2013 | Door redactie

Op 18 december bereikten staatssecretaris Weekers van Financiën en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeenstemming met de Tweede Kamer over de toekomst van het zogenoemde Witteveenkader. De aanpassingen en aanvullingen moeten per 2015 van kracht worden.

Zoals u al kon lezen in het bericht ‘Wet Witteveen 3 geparkeerd in Eerste Kamer’ konden de plannen voor versobering van de mogelijkheden voor het fiscaal vriendelijk opbouwen van pensioen via de werkgever niet op een Eerste Kamermeerderheid rekenen. Vooral de mate waarin het opbouwpercentage verlaagd werd, de onzekerheid over daling van de pensioenpremies en de vormgeving van de aanvullende regeling uit het sociaal akkoord bleken grote struikelblokken. Het wetsvoorstel werd daarom op verzoek van staatssecretaris Weekers nog niet in stemming gebracht.

Opbouwpercentage middelloonregeling naar 1,875%

Inmiddels hebben Weekers en Klijnsma na uitgebreid overleg met de Tweede Kamer een aantal aanpassingen aan het wetsvoorstel gemaakt die naar verwachting wel door de Kamers gesteund zullen worden. De nieuwe maatregelen in een notendop:

  • De Nederlandsche Bank gaat er – door middel van negen waarborgen – op toezien dat de hervorming van de pensioenopbouw daadwerkelijk leidt tot een daling van de pensioenpremies.
  • Het maximale opbouwpercentage voor middelloonregelingen gaat per 2015 1,875% bedragen in plaats van de eerder voorgestelde 1,75%.
  • Er komt een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zzp’ers en een regeling die pensioenvermogen buiten de bijstand houdt.
  • Vanaf 2014 gaat het kabinet in gesprek over de toekomst van het pensioenstelsel op de lange termijn. De SER gaat hierover advies geven.
  • Het kabinet gaat onderzoeken of het uitvoerbaar is om werknemers de mogelijkheid te geven om het werknemersdeel van hun pensioenpremie in te zetten voor aflossing van hun hypotheek.

Premiekorting aannemen ouderen pas bij 56 jaar

Wat onveranderd blijft uit het oorspronkelijke wetsvoorstel is het voornemen om het pensioengevend inkomen af te toppen op € 100.000. Mensen met hogere inkomens kunnen straks op vrijwillige basis via een nettolijfrente pensioen bijsparen. Dit bedrag telt niet mee voor het box-3-vermogen.
Om de voorgestelde verruimingen te bekostigen, wordt de excedentregeling uit het sociaal akkoord geschrapt. Bovendien kan uw onderneming per 2015 bij het aannemen van oudere uitkeringsgerechtigden pas premiekorting krijgen als de werknemer 56 jaar of ouder is. Nu ligt die grens nog op 50 jaar.