Pensioencommunicatie duidelijker?

27 maart 2015 | Door redactie

De Tweede Kamer stemde onlangs in met het wetsvoorstel Pensioencommunicatie. Deze nieuwe regels scherpen de eisen die de wet stelt aan pensioencommunicatie aan. Het wetsvoorstel legt een deel van de verantwoordelijkheid bij ondernemingen die een pensioenovereenkomst sluiten met werknemers.

Het wetsvoorstel moet de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling gaan wijzigen. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, is afhankelijk van de Eerste Kamer die eind deze maand een voorbereidend onderzoek begint naar het wetsvoorstel.

Informatie over pensioenen blijft lastig

De huidige wetgeving over pensioencommunicatie stelt dat de communicatie over het pensioen duidelijk, tijdig en begrijpelijk moet zijn. Voor veel werknemers is informatie over het pensioen echter moeilijk te begrijpen. In de nieuwe regelgeving is er meer aandacht voor de pensioendeelnemer. Door de nieuwe regels moeten pensioendeelnemers straks beter op de hoogte zijn van het pensioen dat zij kunnen verwachten en of dit pensioen voldoende is. Daarnaast moeten ze een inschatting kunnen maken van de risico’s van de pensioenvoorziening en weten welke keuzemogelijkheden ze hebben. Pensioenuitvoerders worden verplicht om al deze informatie planmatiger te verschaffen. Dit zal onder andere gebeuren via mijnpensioenoverzicht.nl.

Ondernemingen krijgen ook een taak

Het wetsvoorstel gaat ook kort in op uw rol als financiële professional. Als u straks namens uw onderneming een pensioenovereenkomst sluit met een werknemer en hij pensioenaanspraken krijgt, moet u er voor zorgen dat de werknemer binnen drie maanden na het verkrijgen van zijn aanspraken geïnformeerd wordt over de kenmerken van de pensioenregeling. Straks is de pensioenuitvoerder ook verplicht om informatie te geven over de persoonlijke omstandigheden van een werknemer die erom kunnen vragen dat de werknemer actie onderneemt (zoals bij scheiding, baanwisseling, samenwonen en arbeidsongeschiktheid) en moet de werknemer hierbij een verwijzing krijgen naar de website van de pensioenuitvoerder en het pensioenregister. Maak over deze (digitale) communicatie duidelijke afspraken met de pensioenuitvoerder.

Dringende vragen over de pensioenwetgeving?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de pensioenwetgeving, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!