Vragen over: vervallen mini-pensioen per 2019

24 november 2017 | Door redactie

Het ziet ernaar uit dat slapende mini-pensioenaanspraken die werknemers bij een eerdere werkgever hebben opgebouwd per 2019 komen te vervallen. Hoe zit dat precies en wat kunnen werknemers doen om hun mini-pensioenspaarpotje veilig te stellen?

Deze week stemde de Tweede Kamer in met de Wet waardeoverdracht klein pensioen. Die regelt dat kleine pensioenaanspraken zonder tussenkomst van de werknemer kunnen worden overgedragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder en dat mini-pensioenaanspraken helemaal worden geschrapt. De Eerste Kamer moet zich nog over de wet buigen. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 2019 van kracht worden.

Welke pensioenaanspraken komen precies te vervallen?

Er is sprake van een mini-pensioenaanspraak bij bedragen die leiden tot een uitkering van minder dan € 2 bruto per jaar of € 0,17 per maand. Het exacte bedrag hangt onder meer af van de rentestand, het aantal jaren dat de werknemer aan de pensioenregeling heeft deelgenomen en zijn leeftijd. De totale waarde van de mini-pensioenen die komen te vervallen, zal zelden hoger zijn dan € 40.

Waarom worden de mini-pensioenen geschrapt?

Het in stand houden van mini-pensioenaanspraken is een kostbare zaak. Qua administratie kost het beheer van een mini-pensioen even veel als een grotere pensioenspaarpot, mogelijk zelfs meer dan het hele pensioen waard is. Ook elke pensioenaanspraak die wordt overgedragen of afgekocht, brengt dezelfde kosten met zich mee. Voor mini-pensioenen wegen die kosten niet op tegen het beperkte voordeel dat de werknemer ervan kan hebben. Daarom is besloten om deze aanspraken te laten vervallen. Volgens de memorie van toelichting bij de Wet waardeoverdracht klein pensioen gaat het om de volgende kosten:

  • De administratiekosten voor een slapende pensioenaanspraak bedragen € 5 tot € 45 per jaar.
  • Een afkoop door bedrijfstakpensioenfonds kost € 15 tot € 20.
  • Een afkoop door een ondernemingspensioenfonds of verzekeraar kost € 100.
  • Individuele waardeoverdracht kost meestal € 40 tot € 100.

Hoe kunnen werknemers dit voorkomen?

Het vervallen van de mini-pensioenen staat pas voor 2019 op stapel. Werknemers hebben in 2018 dus nog de gelegenheid om hun mini-pensioenaanspraak veilig te stellen. Pensioenuitvoerders zullen werknemers met een mini-pensioen in 2018 ook nog één keer wijzen op hun mogelijkheden voor individuele waardeoverdracht (tool) of afkoop van de pensioenaanspraak.
De Wet waardeoverdracht klein pensioen regelt verder dat pensioenuitvoerders per 2019 kleine pensioenen zonder tussenkomst van de werknemer kunnen samenvoegen. Het staat pensioenuitvoerders vrij om voor de bestaande mini-pensioenen in 2019 een poging tot automatische waardeoverdracht te doen. Lukt dat niet, dan komen de aanspraken alsnog te vervallen.

In de rubriek ‘Vragen over’ behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de adviesdesk!