Wet pensioencommunicatie door Tweede Kamer

16 maart 2015 | Door redactie

Het wetsvoorstel Pensioencommunicatie is met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De bedoeling van de wet is dat pensioenuitvoerders duidelijker gaan communiceren richting de pensioendeelnemers.

Voor veel werknemers is informatie over hun pensioen moeilijk te begrijpen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom het wetsvoorstel Pensioencommunicatie opgesteld. Deze wet moet de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling gaan wijzigen. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, is afhankelijk van de Eerste Kamer die eind deze maand een voorbereidend onderzoek begint naar het wetsvoorstel.

Informatie moet planmatiger verschaft worden

Door de wet moeten pensioendeelnemers straks beter weten hoeveel pensioen zij kunnen verwachten en of dit pensioen voor hen voldoende is. Daarnaast moeten ze een inschatting kunnen maken van de risico’s van de pensioenvoorziening en weten welke keuzemogelijkheden ze hebben. Pensioenuitvoerders worden verplicht om al deze informatie planmatiger te verschaffen. Dit zal onder andere gebeuren via mijnpensioenoverzicht.nl. Via dit pensioenregister krijgen pensioendeelnemers dan een totaaloverzicht van hun opgebouwde pensioenrechten, de koopkrachteffecten bij het pensioen en de pensioenrisico’s.

Ook werkgever heeft een rol in informatievoorziening

Het wetsvoorstel gaat ook kort in op de rol van de werkgever. Als u een pensioenovereenkomst sluit met een werknemer en hij pensioenaanspraken krijgt, moet u er straks voor zorgen dat de werknemer binnen drie maanden na het verkrijgen van zijn aanspraken geïnformeerd wordt over de kenmerken van de pensioenregeling. Straks is de pensioenuitvoerder ook verplicht om informatie te geven over de persoonlijke omstandigheden van een werknemer die erom kunnen vragen dat de werknemer actie onderneemt (zoals bij scheiding, baanwisseling, samenwonen en arbeidsongeschiktheid) en moet de werknemer hierbij een verwijzing krijgen naar de website van de pensioenuitvoerder en het pensioenregister. Maak over deze (digitale) communicatie duidelijke afspraken met de pensioenuitvoerder.