Wet Pensioencommunicatie gaat in per 1 juli!

1 juni 2015 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft zijn zegel gehecht aan de Wet pensioencommunicatie, waardoor de wet per 1 juli 2015 in werking treedt. De nieuwe wet dwingt pensioenuitvoerders om hun deelnemers beter voor te lichten over hun pensioen. Zo moeten pensioenfondsen en -verzekeraars straks de huidige startbrief vervangen.

Enige tijd geleden wilde de ministerraad de informatieverstrekking over pensioen verbeteren. Hierover las u meer in het nieuwsartikel ‘Kamer akkoord met Wet pensioencommunicatie’. Nu de Eerste Kamer akkoord is met het wetsvoorstel vinden de plannen doorgang. Werknemers moeten weten hoeveel pensioen ze kunnen verwachten en welke mogelijkheden ze hebben bij hun pensioenopbouw, zodat ze dit kunnen afstemmen op hun eigen situatie, aldus de ministerraad.

Nieuwe vorm van pensioeninformatie bij indiensttreding

De Wet Pensioencommunicatie introduceert een nieuwe opbouw van de pensioeninformatie die een nieuwe werknemer ontvangt. Deze informatie – ook wel ‘Pensioen 1-2-3’ genoemd – ­zal naar verwachting per 1 januari 2016 de huidige startbrief vervangen. Het informatiepakket krijgt een gelaagde structuur:

  • Laag 1: basisinformatie die de pensioenuitvoerder actief aan de werknemer moet verstrekken na indiensttreding.
  • Laag 2: nadere uitleg over de belangrijkste onderdelen van de regeling.
  • Laag 3: achtergrondinformatie, zoals het pensioenreglement.

Laag 2 en 3 moet de werknemer op de website van de pensioenuitvoerder kunnen terugvinden, deze informatie wordt niet uitgedeeld.

Checklist voor de voorlichting over de pensioenregeling

In de memorie van antwoord en memorie van toelichting bij de wet staat verder dat er vanaf september 2015 checklists beschikbaar komen die de werkgever kan gebruiken als hij informatie over pensioenregelingen aan werknemers verstrekt. Wijs hem hierop.

Rol van de ondernemingsraad bij voorlichting over pensioen

Vangt u signalen op uit de achterban dat de voorlichting over pensioen onvoldoende is of dat zij de startbrief of ander materiaal niet voldoende leesbaar vinden, koppel dit dan terug aan de pensioenuitvoerder en vraag om duidelijkere informatie. Een pensioenuitvoerder is verplicht om zijn deelnemers goed voor te lichten. Het is belangrijk dat de OR die informatievoorziening in de gaten houdt, ook vanuit de werkgever.