Percentage pensioenpremie wordt leeftijdsonafhankelijk

31 maart 2022 | Door redactie

In het nieuwe pensioenstelsel is opgenomen dat voor alle pensioendeelnemers de verschuldigde premie een gelijk percentage van het loon gaat bedragen. Gisteren werd het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen waarin dit is geregeld bij de Tweede Kamer ingediend.

Het kabinet wil dat voor alle pensioendeelnemers de verschuldigde premie een gelijk percentage van het loon gaat bedragen. Daarmee komt er een einde aan de doorsneesystematiek, waarbij de tijdsevenredige opbouw en leeftijdsonafhankelijkheid de hoogte van de premie bepalen. Gisteren diende minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen hiervoor in bij de Tweede Kamer. Het voorstel is een uitwerking van het Pensioenakkoord.

Uitzonderingen op de leeftijdsonafhankelijke premies

Door de wijziging moeten pensioenovereenkomsten persoonlijker en meer transparant worden. Ook zouden ze dan beter aansluiten bij de dynamische arbeidsmarkt en betaalt niemand meer een te hoge (jongeren) of te lage premie (ouderen). Er gelden wel twee uitzonderingen op de leeftijdsonafhankelijke premies. De eerste betreft risicoverzekeringen. Daarbij zouden leeftijdsonafhankelijke premies juist tot herverdeling tussen leeftijdsgroepen leiden. Verder geldt er een uitzondering voor bestaande deelnemers in premieregelingen en in uitkeringsovereenkomsten die door een verzekeraar worden uitgevoerd en die vóór de inwerkingtredingsdatum van dit wetsvoorstel al bestaan.

Compensatie voor deelnemers met lagere pensioenopbouw

Sommige deelnemers kunnen door de wijziging te maken krijgen met een lagere pensioenopbouw naarmate zij ouder worden. Zonder nadere maatregelen treft dit in het bijzonder deelnemers die op het moment van de transitie rond 45 jaar oud zijn. Zij komen daarom in aanmerking voor compensatie. Omdat de transitie gevolgen heeft voor de toekomstige pensioenopbouw en niet voor de reeds opgebouwde pensioenaanspraken, geldt de compensatie alleen voor actieve pensioendeelnemers. 
De nieuwe pensioenregels moeten per 1 januari 2023 in werking treden. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan nog vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027, de zogenoemde transitieperiode (verdiepingsartikel).