Straks alleen nog premieovereenkomsten mogelijk

In het conceptwetsvoorstel Wet toekomst pensioenen is geregeld dat partijen voor het ouderdomspensioen alleen nog een pensioenregeling kunnen afspreken in de vorm van een premieovereenkomst. Er zijn vier verschillende varianten mogelijk.

17 december 2020 | Door redactie

Op dit moment zijn er drie soorten pensioenovereenkomsten mogelijk, namelijk de uitkeringsovereenkomst, de kapitaalovereenkomst en de premieovereenkomst. Na de pensioentransitiefase die eindigt op 1 januari 2026 blijft alleen de premieovereenkomst over. Daarbij zijn er wel verschillende vormen mogelijk, waarbij de verschillen er vooral in zitten op welk moment en in welke mate risico’s worden verzekerd of collectief worden gedeeld.   

Vier typen premieregelingen

Het conceptwetsvoorstel Wet toekomst pensioenen – een uitwerking van het pensioenakkoord dat nu ter consultatie online is gepubliceerd – maakt de volgende vier typen premieregelingen mogelijk.

  1. Het nieuwe contract. Dit is een nieuwe vorm van een premieovereenkomst, waarbij de pensioenopbouw in de vorm is van een persoonlijk voor de uitkering gereserveerd vermogen. Een belangrijk element van het nieuwe contract is de verplichte solidariteitsreserve (hieruit kunnen pensioenvermogens en -uitkeringen worden aangevuld en risico’s collectief worden gedeeld).
  2. De verbeterde premieregeling. Dit betreft de bestaande zuivere premieregeling. Kenmerkend daarbij is een gescheiden opbouw- en uitkeringsfase, waarbij op de pensioendatum een opgebouwd individueel pensioenkapitaal wordt omgezet in of gebruikt voor een levenslange pensioenuitkering.
  3. De bestaande premie-kapitaalovereenkomst. Dit is een premieregeling waarbij door de werkgever ingelegde pensioenpremies – door een kapitaalverzekering – direct worden gebruikt voor de aankoop van een gegarandeerd kapitaal op pensioendatum. Het beschikbare kapitaal wordt op pensioendatum omgezet in een vaste of variabele pensioenuitkering, tegen de dan geldende tarieven.
  4. De bestaande premie-uitkeringsovereenkomst. Dit is een premieregeling waarbij de pensioenpremies die de werkgever heeft ingelegd direct worden omgezet in een aanspraak op een vaste levenslange pensioenuitkering vanaf de pensioendatum. De premie wordt direct gebruikt om die aanspraak op een periodieke uitkering in te kopen.

Onderscheid pensioenfondsen en -verzekeraars

De eerste en tweede pensioenovereenkomst (die in een latere fase een andere naam krijgen) worden toegankelijk voor alle pensioenuitvoerders. Maar alleen verzekeraars kunnen de premie-kapitaalovereenkomst en de premie-uitkeringsovereenkomst (blijven) aanbieden, omdat zij – anders dan pensioenfondsen – hierbij een nominaal kapitaal of pensioen verzekeren. Deze nominale garantie bieden alleen verzekeraars. Voor pensioenfondsen vervalt daarom deze mogelijkheid. 

Premieovereenkomst: vastgestelde pensioenpremie

Bij een premieovereenkomst is sprake van een vastgestelde pensioenpremie voor de pensioenopbouw van de werknemer. Deze premie is in principe een vast percentage van het jaarsalaris of de pensioengrondslag. Uitgangspunt van de pensioentoezegging is de hoogte van de pensioenpremie, wat betekent dat de hoogte van het pensioen niet vooraf vaststaat.