Taken OR verzwaard voor beoordeling invaren pensioen

6 april 2022 | Door redactie

In het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen krijgt de ondernemingsraad (OR) (tijdelijk) een verzwaard takenpakket. Zo moet de OR dan gaan beoordelen welke risico's (eventueel) aan het zogenoemde invaren van het opgebouwde pensioen zijn verbonden en of deze beheersbaar en evenwichtig zijn.

In het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen, dat Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen onlangs indiende bij de Tweede Kamer, is ook de rol van de OR, PVT en PV bij wijzigingen pensioenregelingen benoemd. Daarnaast krijgt de OR ook (tijdelijk) te maken met een verzwaring van het takenpakket.

Transitieplan pensioen onderdeel van instemmingsverzoek aan OR

Werkgevers zijn verplicht een transitieplan op te (laten) stellen als zij op 31 december 2022 een pensioenovereenkomst met hun werknemers hebben en zij geen gebruik maken van het overgangsrecht voor het blijven hanteren van een progressieve premie voor bestaande deelnemers. Dit transitieplan moet de bestuurder meesturen met het instemmingsverzoek aan de OR (tool) voor het wijzigen van de pensioenregeling (artikel 27, lid 7 WOR). In het transitieplan geeft de werkgever de onderbouwing voor de gemaakte keuzes in de arbeidsvoorwaardelijke fase, waaronder de wijziging van de pensioenregeling en biedt hij inzicht in de gevolgen die de nieuwe pensioenregeling heeft voor de werknemers.

OR moet risico’s invaren pensioen beoordelen

In het transitieplan moet ook zijn beschreven hoe het zogenoemde invaren van het opgebouwde pensioen in zijn werk gaat. Dit invaren betekent dat het pensioen dat tot dat moment is opgebouwd, moet worden overgeheveld naar de nieuwe pensioenregeling. De OR moet dan gaan beoordelen welke risico's (eventueel) aan het invaren zijn verbonden en of deze beheersbaar zijn en evenwichtig. Dit is dus een verzwaring van het takenpakket van de OR.
Invaren is de standaard bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Daar kan de individuele deelnemer geen bezwaar tegen maken. Bij pensioenfondsen hebben het verantwoordingsorgaan (advies) en het belanghebbendenorgaan (instemming) echter wel rechten met betrekking tot het invaren. Invaren is slechts één van de belangrijke pensioenbegrippen voor de OR (verdiepingsartikel).