Vernieuwing van het pensioenstelsel in vogelvlucht

De Tweede Kamer heeft gisteren een aantal documenten over de technische uitwerking van het pensioenakkoord van juni ontvangen. Als die plannen doorgang vinden, gaan álle pensioenregelingen op de schop. Wat staat er op stapel?

23 juni 2020 | Door redactie

Het huidige pensioenstelsel – dat stamt uit de jaren 50 van de vorige eeuw – is zelf aan zijn pensioen toe. Door alle veranderingen in de bevolkingsopbouw, economie en arbeidsmarkt worden de pensioenen in de praktijk al jaren niet of nauwelijks meer verhoogd en is er soms zelfs sprake van kortingen, premieverhogingen en opbouwverlagingen.

Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

In juni 2019 heeft het kabinet met werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord bereikt over een toekomstbestendig nieuw pensioenstelsel. Een aantal maatregelen rondom de AOW zijn diezelfde maand nog uitgewerkt in de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd en per 1 januari 2020 van kracht geworden. De uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel had heel wat meer voeten in de aarde. 

Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord

Een vol jaar na het pensioenakkoord zijn de partijen tot een technische uitwerking gekomen, die is vastgelegd in de hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord. De achterban van alle betrokken partijen moet hier nog mee instemmen, pas dan kunnen de afspraken worden uitgewerkt in wetgeving. Het kabinet wil het wetsvoorstel begin 2021 indienen bij de Tweede Kamer, zodat het per 2022 kan ingaan. Als dat lukt, kunnen de nieuwe regels uiterlijk per 1 januari 2026 gaan gelden voor álle pensioenregelingen.

Voorwaarden voor nieuwe pensioenregeling

De plannen uit de hoofdlijnennotitie zijn behoorlijk ingrijpend. Om de overstap in goede banen te leiden, waren in het pensioenakkoord al een aantal voorwaarden geformuleerd waar het nieuwe stelsel aan moet voldoen. Zo moet het ouderdomspensioen levenslang blijven, moeten de premies en uitkeringen zo stabiel mogelijk zijn en mag er geen sprake zijn van een versobering. En pensioenuitvoerders moeten voldoende ruimte houden om beleggingsrendement te boeken.

Nieuw pensioencontract met premie als uitgangspunt

Om aan al deze eisen te voldoen, wordt er een nieuw pensioencontract geïntroduceerd waarin niet de uitkering maar de premie het uitgangspunt is. Daarbij worden de bestaande pensioenaanspraken en -uitkeringen zo veel mogelijk meegenomen. Ook gaat het fiscale kader op de schop en komt er een uitgebreid transitieplan. Deze maatregelen moeten zorgen voor een pensioenstelsel dat minder rentegevoelig is, meer op de persoon is toegesneden en weer een paar decennia meekan.

Download de complete Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.