Wetsvoorstel toekomst pensioenen ligt bij Tweede Kamer

31 maart 2022 | Door redactie

Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe pensioenregels per 1 januari 2023 in werking treden. In het wetsvoorstel is ook opgenomen dat er meer ruimte komt voor zzp’ers om voor hun pensioen te sparen via de derde pijler.

Het kabinet hoopt met dit voorstel, dat een uitwerking is van het Pensioenakkoord van juni 2019, een aantal pensioenproblemen op te lossen. Zo moet het pensioen door de Wet toekomst pensioenen flexibeler worden en beweegt het straks mee met de stand van de economie. Een andere ingrijpende verandering in het nieuwe pensioenstelsel is dat de doorsneepremiesystematiek verdwijnt en dat middelloon- en eindloonregelingen niet meer zijn toegestaan. Bij de beschikbare premieregeling geldt voor alle werknemers straks eenzelfde percentage aan premie (een ‘vlakke’ premie). Dit moet het pensioen voor deelnemers transparanter en persoonlijker maken. Iedere deelnemer krijgt een eigen pensioenrekening.
Ook op het gebied van het nabestaandenpensioen is er een flinke verandering te verwachten. Voor werkende deelnemers wordt dit een verzekering die doorloopt tijdens verlof en werkloosheid. Deze verzekering biedt vanaf dag 1 de helft van het salaris als nabestaandenpensioen voor de partner.

Vier jaar de tijd om pensioenregels aan te passen

Afhankelijk van de wetsbehandeling in de Tweede en Eerste Kamer, gelden de regels vanaf 1 januari 2023. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027, de zogenoemde transitieperiode (verdiepingsartikel). De verdeling van de € 1.800 miljard aan pensioenvermogen over individuele pensioenverplichtingen lijkt het grootste strijdpunt rond het wetsvoorstel te worden. Maar ook de hoogte van de solidariteitsreserve en wanneer deze wordt ingezet zal een hekel punt zijn.

Zzp’ers kunnen meer gaan sparen voor pensioen

In het wetsvoorstel is ook opgenomen dat  de ruimte die zzp’ers hebben om voor hun pensioen te sparen in de derde pijler (door middel van onder andere een lijfrente) waarvoor zij de betaalde premies kunnen aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting ruimer wordt. Die ruimte is nu nog maximaal 13,3% van de premiegrondslag (inkomen minus AOW-drempelbedrag). Er is voorgesteld dit te verhogen naar 30%. Voor deze verruiming is € 100 miljoen ter beschikking.