Belevingsonderzoek naar de sectorplannen

8 juli 2015 | Door redactie

Dit voorjaar heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar de ervaringen van gebruikers van de sectorplannen. Op basis van het onderzoek wil het ministerie inventariseren hoe de sectorplannen worden ervaren: van de administratieve lasten tot de effecten ervan.

Het belevingsonderzoek (pdf) is gehouden onder 210 gebruikers van de sectorplannen. Daarvan geeft 86% aan dat zij positief zijn over het gebruik ervan, tegenover 1% die zich er negatief over uitlaat. Minder positief zijn de ondervraagden over de administratieve last. Zo doet maar liefst 11% via een (niet-verplichte) open vraag verbetersuggesties voor het verlichten van de administratieve lasten.

Uitkomsten onderzoek naar effect van sectorplannen

Een interessante uitkomst is de mate waarin gebruikers verwachten dat de trajecten waaraan zij deelnemen, bijdragen aan het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt. Zo verwachten gebruikers dat deelname aan de trajecten bijdraagt aan:

  • het verbeteren van de doorgroeimogelijkheden van werknemers uit de eigen organisatie (93%);
  • de instroom van jongeren (86%);
  • het voorkomen van toekomstige werkloosheid van eigen werknemers (87%);
  • de verbetering van arbeidsmarktkansen van zittende werknemers (86%);
  • het voorkomen van uitval  (77%).

Het idee achter de sectorplannen

Werkgevers- en werknemersorganisaties in een sector of regio kunnen gezamenlijk een sectorplan opstellen om de arbeidsmarkt op korte en middellange termijn te verbeteren. Zij dragen daarin arbeidsmarktmaatregelen aan waarvoor zij cofinanciering van het rijk vragen. Er zijn inmiddels twee aanvraagperioden verstreken. Op dit moment loopt een derde aanvraagperiode (deadline: 15 september 2015) die specifiek bedoeld is voor plannen om baanwisselingen naar andere werkgevers tijdelijk te ondersteunen.