De subsidies en bijbehorende cijfers van Prinsjesdag

27 september 2018 | Door redactie

Ook de subsidies zijn natuurlijk niet vergeten op Prinsjesdag. De belangrijkste subsidies en de negatieve en positieve cijfers voor de ondernemer in 2019 zijn hieronder aangegeven.

In de Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 zijn de energie-investeringsaftrek EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (tool) aan bod gekomen. Er hebben in 2018 evaluaties plaatsgevonden over deze drie regelingen. De hieruit voortvloeiende positieve reacties over deze maatregelen heeft het kabinet doen besluiten om deze regelingen voor een nieuwe periode van vijf jaar voort te zetten. Het percentage van de EIA wordt wel verlaagd naar van 54,5% (2018) naar 45%. Het budget blijft echter wel gelijk met 2018, € 147 miljoen.

Budget MIA hoger, budget VAMIL lager

Het budget voor de MIA gaat naar € 107 miljoen. In 2018 is hiervan het budget nog € 99 miljoen. Voor de VAMIL wordt het budget echter weer lager. Dit wordt in 2019 € 32 miljoen terwijl dit in 2018 nog € 40 miljoen is.
De percentages die gelden voor de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) veranderen niet. In de eerste schijf blijft dus het percentage 32%, terwijl dit voor starters 40% is. In de tweede schijf wordt het percentage van 14 gehandhaafd. Het budget gaat wel wat omhoog; van € 1.163 miljoen (2018) naar € 1.250 miljoen.

Bezuiniging subsidieregeling praktijkleren schrappen?

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT), die innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen stimuleert, loopt op tot € 40 miljoen per jaar. Op Prinsjesdag werd bekend dat werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, komend schooljaar in het kader van de Subsidieregeling praktijkleren hiervoor nog maar maximaal € 2.500 ontvangen. Afgelopen schooljaar bedroeg dit maximum nog € 2.700. Maar De Tweede Kamer heeft onlangs unaniem een motie aangenomen waarin wordt verzocht om de bezuiniging op de subsidieregeling praktijkleren te schrappen. Om de begroting van OCW met € 19,5 miljoen te verhogen, moet er echter wel op een andere plek in de Rijksbegroting geld worden weggehaald

Meer geld voor kwetsbare groepen

In 2019 komt er meer geld beschikbaar voor het aan het werk helpen en houden van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Dit resulteert in een aantal nieuwe subsidieregelingen en programma’s. Er komt € 17,3 miljoen beschikbaar voor subsidieregelingen gericht op de aanpak van ouderenwerkloosheid en € 1 miljoen voor het subsidieprogramma Beroepsziekten.