Overgangsregeling voor kosten van monumentenpanden

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een overgangsregeling bekendgemaakt voor de kosten van monumentenpanden voor al eerder in gang gezette projecten die doorlopen in 2019.

9 mei 2019 | Door redactie

Op 1 januari 2019 is er een nieuwe regeling voor de kosten van monumentenpanden in werking getreden. De fiscale aftrekregeling die tot die datum gold is toen omgezet in een subsidieregeling. Maar hierdoor zouden kosten die gemaakt zijn voor projecten die al voor 2019 zijn gestart en doorlopen in 2019 en die tot 2019 wel aftrekbaar waren maar nu niet meer in aanmerking komen voor subsidie buiten de boot vallen.

Wel subsidie voor kosten in 2018 gemaakt

Voor deze kosten kan door de nu bekendgemaakte overgangsregeling, officieel de Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden, nu wel subsidie worden verkregen. Het gaat dan dus om de onderhoudskosten die in 2018 zijn uitgevoerd maar pas in 2019 zijn betaald en om onderhoudskosten die in 2019 zijn uitgevoerd maar waarvoor de verplichting vóór 2019 is aangegaan. De subsidie bedraagt 38% van de voor subsidie in aanmerking komende drukkende onderhoudskosten. 

Subsidieaanvraag doen tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020

Een monumenteigenaar kan de overgangssubsidie tegelijkertijd met de subsidie die verkregen kan worden op grond van de nieuwe subsidieregeling aanvragen. Op de site cultureelerfgoed.nl is daarvoor één integraal digitaal aanvraagformulier te vinden. De subsidieaanvraag moet hij in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020 doen.

Bewijsstukken bij aanvraag meesturen

Bij de aanvraag moet de monumenteigenaar de volgende stukken meesturen:

  • bewijzen dat voor het onderhoudsproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd, vóór 2019 verplichtingen zijn aangegaan;
  • stukken waaruit blijkt uit welke onderhoudswerkzaamheden het onderhoudsproject bestaat; en
  • informatie over welke onderhoudswerkzaamheden in 2019 zijn uitgevoerd.