Participatiewet naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft afgelopen maandag het wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet ingediend bij de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel is onder andere het instrument loonkostensubsidie verder uitgewerkt. Dat is een tegemoetkoming in de loonkosten van arbeidsgehandicapte werknemers. Het is de bedoeling dat de Kamer het wetsvoorstel in het voorjaar van 2014 behandelt.

4 december 2013 | Door redactie

De Participatiewet heeft als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het kabinet en de sociale partners hebben in het sociaal akkoord al afgesproken om extra banen te creëren voor deze groep. Om werkgevers hierbij financieel te ondersteunen, kunnen zij straks loonkostensubsidie ontvangen. De loonkostensubsidie komt in de plaats van de loondispensatie. Door loondispensatie zouden arbeidsgehandicapte werknemers eerst een aantal jaren minder dan het minimumloon verdienen. Door de loonkostensubsidie verdienen zij minstens het minimumloon, waardoor ze ook een volwaardig pensioen kunnen opbouwen. Dat blijkt uit het wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet.

Verschil tussen minimumloon en cao-loon voor rekening werkgever

De loonkostensubsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van een arbeidsgehandicapte. U ontvangt een aanvulling op de loonwaarde van de werknemer tot aan het wettelijke minimumloon. De subsidie bedraagt niet meer dan 70% van het minimumloon. Betaalt u meer dan het minimumloon – bijvoorbeeld omdat het cao-loon hoger is – dan komt het gedeelte boven het minimumloon voor uw eigen rekening. De loonwaarde wordt bepaald door de gemeenten. Binnen de 35 regionale Werkbedrijven moeten afspraken worden gemaakt over de precieze methode voor de berekening van de loonwaarde.
U kunt loonkostensubsidie ontvangen voor mensen met een arbeidsbeperking die wel arbeidsvermogen hebben, maar niet in staat zijn om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen. Eerder gold hiervoor nog een percentage van 80%, zoals u al kon lezen in het bericht ‘Hoofdlijnen Participatiewet naar de Kamer’.

Per werknemer ontvangt u één subsidie voor de loonkosten

De loonkostensubsidie is niet gebonden aan een maximale duur. Wel moet de loonwaarde elk jaar opnieuw worden bepaald. Werkt de arbeidsgehandicapte in deeltijd (bijvoorbeeld omdat hij een medische urenbeperking heeft), dan ontvangt u subsidie voor het verschil tussen de naar rato verminderde loonwaarde en het naar rato verminderde minimumloon.
Naast de loonkostensubsidie kunt u gebruikmaken van andere instrumenten, zoals de mobiliteitsbonus, no-riskpolis, werkplekaanpassingen en de proefplaatsing. Het is wel zo dat u met betrekking tot de loonkosten maar één subsidie per werknemer kunt krijgen. U kunt dus niet voor dezelfde werknemer zowel een loonkostensubsidie als een mobiliteitsbonus ontvangen.