Per 2020 verbreding van SDE+ naar duurzame energietransitie

29 november 2018 | Door redactie

De Stimuleringsregeling duurzame energieproducten (SDE+) is een regeling die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzet om de productie van duurzame energie te stimuleren. Het gaat dan vooral om grootschalige projecten op het gebied van wind- en zonne-energie. Daarmee moet deze subsidie de omslag naar groene energie bespoedigen. Per 2020 komt er een tweede subsidiepot bij, die ingezet kan worden voor technieken die de CO2-uitstoot verminderen.

Minister Wiebes van Economische zaken en klimaat wil de SDE+ verbreden. Niet alleen de innovatie van energietechnieken en -producten moet met de vernieuwde subsidie gestimuleerd worden, maar ook nieuwe technieken die in te zetten zijn voor energietransitie. De SDE+ krijgt er in de benaming dan ook een plusje bij en gaat Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) heten.

Waar SDE+ subsidie biedt voor opwekking, stimuleert SDE++ reductie

Het verschil tussen de SDE+ en de SDE++ zit in het opwekken en reduceren. Bij de SDE+  gaat het om innovatie op het gebied van opwekken van duurzame energie zoals windenergie of energie dankzij zonnepanelen. Bij de SDE++ gaat het juist om het reduceren van CO2 of andere broeikasgassen. Een van de doelstellingen is om in 2030 deze broeikasgassen met 49% te hebben teruggedrongen. De subsidie is in eerste instantie bedoeld voor de technieken die kosteneffectief de CO2-uitstoot kunnen reduceren. Deze nieuwe technieken moeten duurzaam inzetbaar zijn, zodat subsidie voor de techniek langzaam kan worden afgebouwd en dit subsidiegeld op den duur hiervoor niet meer nodig is.

De SDE++ moet per 1 januari 2020 ingaan

Het is de bedoeling dat er in 2019 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De wetgeving rond de SDE++ moet dan per 1 januari 2020 ingaan. Voor die tijd zal gekeken worden naar de afzonderlijke technieken die voor de SDE++ in aanmerking komen en naar de hoogte van de subsidiebedragen per techniek. De SDE++ subsidie tapt uit hetzelfde vaatje als de Wet Opslag duurzame energie (ODE). De ODE wordt daarom aangepast zodat de lasten voor consumenten niet te hoog worden en de concurrentiepositie van organisaties niet in het gevaar komt.  

Belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord

Met de SDE+ en SDE++ levert het ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord. Met zowel de oude als de vernieuwde stimuleringsregeling die de minister toelicht in een brief aan de Tweede Kamer worden organisaties aangemoedigd mee te helpen milieuproblemen aan te pakken of te voorkomen (tool)