VERDIEPINGSARTIKEL

Subsidie voor arbovoorzieningen vaak mogelijk

‘Arbo kost veel’, arbo-adviseurs krijgen dat nogal eens te horen. Natuurlijk legt u dan uit dat investeren in arbozorg veel oplevert. Maar u kunt uw pleidooi voor goede arbovoorzieningen nog veel sterker maken als u kunt wijzen op eventuele subsidie. Want die is er zeker. Er is veel meer mogelijk dan werkgevers vaak denken.


3 november 2021 6 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Wettelijke (arbo- of andere) verplichtingen kunnen niet gesubsidieerd worden door de overheid. Wel zijn er veel verwante regelingen met honderden miljoenen in omloop. De doelstelling is vaak (vak)scholing, of arbeidsinschakeling of -behoud van mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Meestal is er een direct of indirect belang voor uw arbo-activiteiten, speciaal wat betreft duurzame inzetbaarheid.

Innovaties bij het vinden van passend werk

Dit najaar start de organisatie ZonMW.nl op verzoek van het ministerie van SZW de regeling ‘Verbetering re-integratie tweede spoor’: voor innovaties bij het vinden van passend werk voor zieke werknemers bij een andere werkgever. De aanvragers zijn samenwerkingsverbanden: van afzonderlijke bedrijven, van organisaties van werkgevers, werknemers of patiënten. Zij hebben in ieder geval een onderzoeksinstelling om de resultaten onafhankelijk te evalueren.

Er is een budget van 20 miljoen voor zes jaar. Als u en uw werkgever daar kansen in zien, kunt u overwegen zo’n samenwerking aan te gaan voor een aanvraag.

Misschien heeft uw brancheorganisatie al initiatief genomen voor een samenwerking, dus ga dit vooral even na.

Een lopende subsidieregeling is de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU), met een pot van bijna een miljard tot eind 2025. Het meeste geld is voor duurzame inzetbaarheid, met de nadruk op die van oudere werknemers.

Aanvragers kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren zijn. Er is zelfs al een eerste ronde toekenningen geweest: meer dan 70 branches kregen geld voor een zogeheten sectoranalyse, een verkenning van behoeften en kansen in hun werksoort.

Het merendeel van de MDIEU-aanvragers krijgt waarschijnlijk vervolgsubsidie voor de uitvoering van een activiteitenplan.

Het loont om na te gaan of uw branche daarbij hoort, want er komen nog meer aanvraagrondes. Overheidssubsidie wordt niet toegekend voor het uitvoeren van wettelijke plichten, zoals het opstellen en deskundig toetsen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Maar de overheid heeft soms wel programma’s met steun voor nieuwe werkwijzen en modellen voor de ontwikkeling van RI&E’s, of voor het versterken van betrokkenheid van werknemers bij RI&E’s en verder arbobeleid.

Arbocampagnes van de overheid

Tijdens de campagnes ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ en ‘Preventie beroepsziekten’ gaf het ministerie van SZW subsidie aan branches voor de ontwikkeling en introductie van nieuwe, veiliger werkmethoden. De branches op hun beurt zochten bedrijven om hieraan mee te werken, en soms boden ze daarvoor tegemoetkoming in de kosten.

Op Arboportaal.nl vindt u informatie over arbocampagnes van de overheid. Het nieuws over voorgenomen campagnes kan de komst van subsidies aankondigen.  

Sectororganisaties

Sectororganisaties zijn werkgevers- of brancheorganisaties in een sector, vaak samen met de bonden. Ze hebben veel mogelijkheden om arbeidsorganisaties te steunen, ook bij wat de Arbowet oplegt. Ze weten de weg naar overheidsgeld van Nederland en/of de EU. Ze heffen premies bij leden-werkgevers of alle werkgevers in de sector voor de zogeheten O&O-fondsen voor Opleiding en Ontwikkeling.

O&O-fonds verdient meer bekendheid

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) zijn door branches in het leven geroepen voor de scholing van werknemers. Werkgevers kunnen hier een beroep op doen voor het versterken van duurzame inzetbaarheid van het bedrijf en de mensen. In het mkb wordt hier echter weinig gebruik van gemaakt, vooral omdat men de fondsen niet kent. Hier ligt een taak voor u.

Dat er nog een wereld te winnen is, blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid 2019. Daarin geeft 56% op de vraag 'Hoe bekend is een O&O-fonds?' als antwoord 'Nee, ik heb er nog nooit van gehoord'.

Er gelden in Nederland zo’n 1.000 cao’s, en de grootste 100 bestrijken ruim vier vijfde van de economie. Vrijwel elke cao voorziet in steun aan werkgevers, vaak met betekenis voor arbo en verzuim.

Een voorbeeld is de bedrijfstak Metaal en Techniek. Deze bevordert het vinden van een plek bij een andere werkgever voor een (dreigend) arbeidsongeschikte werknemer. De ‘oude’ werkgever krijgt een tegemoetkoming van 50% (maximaal € 2.500) voor inschakeling van een re-integratiebedrijf, én bovendien een re-integratiebijdrage van maximaal € 2.500 waarvan hij € 1.000 moet betalen aan de (vertrokken) werknemer.

Sectororganisaties zijn sterk in vakgerichte scholing. Binnen dat aanbod kunt u interessante opties vinden. Bedrijven die premie betalen aan het ‘Sociaal Fonds Meubel’ krijgen 50% subsidie voor cursussen waarin een medewerker het periodiek keuren van elektrisch handgereedschap leert.

Periodiek keuren bevordert veiligheid en veiligheidsbewustzijn, en bovendien besparen de bedrijven zich de kosten van extern keuren.

STAP-budget

Werknemers kunnen zelf ook initiatief nemen. Per 2022 geldt de nieuwe subsidieregeling STAP-budget. Dat staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie, een overheidssubsidie voor het financieren van scholing. Iedereen van 18 jaar of ouder met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt kan straks tot € 1.000 subsidie aanvragen voor scholing gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Werkgevers vrezen dat subsidies bureaucratie opleveren. Bij kleine bedragen komt er echter nauwelijks rompslomp kijken. De verantwoording van grotere subsidies is complexer. Sectororganisaties kunnen veel zorgen van uw werkgever wegnemen. Ook daarom is een goede voorbereiding van een subsidieaanvraag erg belangrijk. Neem er de tijd voor en schakel een expert in: dat geeft een beter resultaat bij de aanvraag en uitvoering.

Meer subsidiemogelijkheden

Om u op weg te helpen nog enkele voorbeelden van subsidiemogelijkheden. De site uitvoeringvanbeleidszw.nl bevat subsidieregelingen van het ministerie van SZW. U vindt hier de lijst ‘beschikte projecten’ van 77 sectororganisaties die subsidie kregen voor hun MDIEU-sectoranalyse. Subsidies zijn in het algemeen aan te vragen binnen – tijdig aangekondigde – tijdvakken; dat helpt voorkomen dat de subsidie plotseling op is.

Uw werkgever moet zich tijdig registreren op het subsidieportaal en al voor het aanvraagtijdvak bekijken welke documenten nodig zijn.

SLIM-regeling

In maart 2022 is er weer een aanvraagtijdvak voor de Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM). De regeling steunt onder meer bedrijfsdoorlichting voor de ondernemers en loopbaan- of ontwikkeladvies voor werknemers. De SLIM loopt tot 2025, en geeft een subsidie tussen € 5.000 en € 25.000 per aanvragende werkgever.

Europees Sociaal Fonds

Op de SZW-site vindt u verder de regelingen van het Europees Sociaal Fonds. Dit ESF ondersteunt onder meer bij het verbeteren van de arbeidskwaliteit, waaronder arbeidsomstandigheden. Zo konden in eerdere jaren mkb-werkgevers met 50% subsidie hun bedrijf laten doorlichten op mogelijke verbeteringen wat betreft duurzame inzetbaarheid.

Het ESF heeft momenteel geen regelingen, maar er lopen nog Europese onderhandelingen over een kaderprogramma 2021-2027. Er komt waarschijnlijk een ESF+, met focus op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Regionale samenwerkingsverbanden 

Provincies, regio’s en gemeenten hebben vooral fondsen voor arbeidsinschakeling van mensen met een beperking of een bijstandsuitkering. Als arbo-adviseur kunt u kijken naar regionale samenwerkingsverbanden gericht op versterking van de economie.

Inspiratie bij sectororganisaties

Kijk ook eens naar sectororganisaties als Volandis en Stigas, uit de bouw respectievelijk de agrarische sector. Hun sites tonen een breed aanbod aan instrumenten voor gezond en veilig werken.

Volandis heeft subsidie om bouwmedewerkers diverse veiligheidscertificaten te laten halen. Ze verzorgt gesubsidieerde arbeidsgezondheidskundige onderzoeken, gevolgd door een gesprek met een niet-medisch adviseur over perspectieven in het werk.

Stigas biedt scans voor de duurzaamheid van een bedrijf en de mensen, en vervolgactiviteiten voor gezondheid, betrokkenheid en werkplezier.

 

Bevordering duurzame inzetbaarheid

Andere sectorinstellingen timmeren niet zo opvallend aan de weg. Veel sectoren hebben aanbod voor bevordering van duurzame inzetbaarheid. Activiteiten met dergelijke vergoedings- of subsidieregelingen zijn er in de sectoren metaal, meubel- en interieurbouw, schoonmaak en glazenwasserij, vlakglas en ziekenhuizen.

 

Workshop groepsgesprekken voeren

Dit zijn bijvoorbeeld workshops voor leidinggevenden en werknemers, aan te passen aan de bedrijfssituatie. Er zijn gespreksleiders voor het voeren van groepsgesprekken met een heel team. De carrosseriebranche heeft een Vergoedingsregeling bevordering arbeidsmarktparticipatie ouderen: € 1.000 per 50-plusser voor opleiding, cursus of training.