Alternatief voor EVC in de maak

7 april 2014 | Door redactie

Het huidige systeem van Erkennen van Verworven Competenties (EVC) wordt de komende jaren vervangen door een alternatief systeem om informeel leren te verzilveren. Hiervoor is onlangs een implementatieplan aangeboden aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De convenantpartners EVC – de Stichting van de Arbeid (StvdA), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Economische Zaken (EZ) – hebben onlangs het Implementatieplan toekomstbestendige inrichting van een stelsel voor validering (pdf) aan minister Bussemaker aangeboden. Hierdoor moet het straks voor uw medewerkers gemakkelijker worden om ervaring die ze hebben opgedaan op het werk zónder dat ze hiervoor formele scholing hebben gevolgd, te verzilveren via de branche of binnen het volwassenen- of deeltijdonderwijs.

Informeel leren verzilveren via arbeidsmarkt of onderwijs

Uiterlijk in 2016 moet er een nieuw systeem zijn voor het verzilveren van informeel leren. Binnen het nieuwe systeem zijn straks twee routes mogelijk:

  1. via de arbeidsmarkt: medewerkers kunnen kennis en kunde die ze op een informele manier hebben opgedaan in een certificaat of diploma omzetten. Erkende branchestandaarden beschrijven welke kennis en ervaring voor verzilvering in aanmerking komen;
  2. via het onderwijs: een (volwassen of deeltijd-) mbo- of hbo-student kan leerresultaten verzilveren die hij op een andere manier dan via scholing heeft behaald. De student kan bijvoorbeeld vrijstellingen krijgen of zijn vakmanschap aantonen door een proeve van bekwaamheid af te leggen.

Keurmerk voor verzilveren van informeel leren

De komende tijd onderzoeken de convenantpartners EVC of er een landelijk kwaliteitskeurmerk moet komen, wat de rol van de overheid zal worden en of het systeem branchespecifiek of brancheoverstijgend moet worden. Ook wordt gekeken of het systeem kan aansluiten bij de voorstellen voor flexibeler hoger onderwijs voor volwassenen, waarover u kon lezen in het bericht ‘Leren naast een baan moet makkelijker worden’.