Goede samenwerking cruciaal voor resultaten OR

10 december 2021 | Door redactie

OR-leden zijn van elkaar afhankelijk om tot goede resultaten te komen. Een slechte samenwerking heeft een negatieve invloed op de resultaten van de ondernemingsraad (OR). Het is daarom van belang om eventuele problemen in de samenwerking aan te pakken, de samenwerking te verbeteren en zo tot goede resultaten te komen.

Een ondernemingsraad (OR) kan door talloze oorzaken in een impasse raken. Denk aan OR-leden die het niet met elkaar eens zijn, OR-leden die afspraken niet nakomen, een slecht functionerende OR-voorzitter of OR-leden die erg vaak afwezig zijn. Ook een onduidelijke taakverdeling of een vage planning kunnen tot irritatie en zelfs conflicten leiden en zo een bedreiging vormen voor een goede samenwerking (e-learning). Het is belangrijk om deze problemen in alle openheid te bespreken en tot een oplossing te komen, zodat de OR zich weer kan richten op zijn belangrijke taak: het vertegenwoordigen van de achterban.

Probleem bespreekbaar maken is eerste stap

Een aantal problemen komen vaker voor binnen ondernemingsraden. Door ze bespreekbaar te maken, zet een OR al een eerste stap richting de oplossing.

  • Als bepaalde OR-leden vaak afwezig zijn bij OR-vergaderingen bespreek dan gezamenlijk de verwachtingen wat betreft aanwezigheid van de OR-leden en de noodzaak ervan. Door concrete afspraken te maken over de aanwezigheid en eventueel consequenties te verbinden aan het niet-nakomen van de afspraken, zullen OR-leden zich eerder genoodzaakt zien daadwerkelijk aanwezig te zijn. De aanwezigheid van OR-leden is van belang om standpunten te kunnen bepalen, beslissingen te kunnen nemen en om de taken onderling goed te kunnen verdelen. Bovendien is in het OR-reglement (tool) bepaald hoeveel OR-leden er aanwezig moeten zijn om een OR-vergadering te kunnen houden (artikel 14, lid 2c WOR).
  • Een goede OR-voorzitter is onmisbaar voor een goed verloop van de samenwerking. Als de OR-voorzitter niet optimaal functioneert, kunnen OR-leden constructieve voorstellen doen voor verbetering. Dit maakt het voor de OR-voorzitter makkelijk om zich open te stellen voor feedback (tool).
  • Is er een conflict tussen OR-leden, dan is de OR-voorzitter de aangewezen persoon om actie te ondernemen. Hij kan bij de betrokken OR-leden navragen wat het probleem is en wat volgens de leden zelf de oplossing is of wat ze nodig hebben om tot een oplossing te komen. Op basis daarvan kan de voorzitter in overleg met de OR-leden bepalen hoe ze het conflict gaan oplossen, welke concrete maatregelen ze gaan nemen en hierover duidelijke afspraken maken.
  • Daarnaast heeft ook elk OR-lid bepaalde vaardigheden nodig (artikel) om het OR-werk goed te kunnen uitvoeren. Een training of cursus kan eventueel helpen om die vaardigheden eigen te maken of beter onder de knie te krijgen.