5 veranderingen in de Whk per 2020

Per 1 januari 2020 voert het kabinet diverse wijzigingen door rond de opbouw van premies voor de Werkhervattingskas (Whk). In de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020 van UWV staan ze onder elkaar.

11 september 2019 | Door redactie

Voor 2020 staan er 5 veranderingen op stapel voor de Ziektewet (ZW) en de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) die gevolgen hebben voor de bepaling en de hoogte van de Whk-premies.

Organisaties in uitzendsector

De eerste wijziging houdt in dat de Belastingdienst alle uitzendbureaus per 1 januari 2020 weer indeelt in sector 52. In het verleden verzochten veel uitzendbureaus de fiscus om hun organisatie buiten de uitzendsector in te delen omdat de premies daar lager uitvielen. Uitzendbureaus krijgen daarom in 2020 te maken met hogere premies. In een aantal vaksectoren dalen de premies juist door het vertrek van de uitzendbureaus.

Gemiddelde percentage voor alle berekeningen

De rekenpercentages voor de ZW en WGA vervallen. Voortaan wordt het gemiddelde percentage in alle berekeningen gebruikt. Zo kunnen grote en middelgrote werkgevers voor 2020 een individuele opslag of korting krijgen op het gemiddelde percentage in plaats van op het rekenpercentage. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie voor de WGA en ZW.

Gewogen premiebepaling

Voor het berekenen van de premiepercentages waren de totale lasten en loonsommen van kleine, middelgrote en grote werkgevers samen altijd het uitgangspunt. Per 2020 worden die van de sectorpremies alleen gebaseerd op die van kleine werkgevers. Het gemiddelde premiepercentage en het gemiddelde werkgeversrisicopercentage wordt berekend op basis van het andere deel van de totale lasten en loonsommen.
Daarnaast verandert er nog iets in de individuele premiebepaling van (middel)grote werkgevers. De Belastingdienst bepaalt het gemiddelde risicopercentage van werkgevers op basis van de gemiddelde loonsom over een periode van 5 jaren in plaats van alleen het meest recente jaar. Dit zorgt ervoor dat het gemiddelde werkgeversrisicopercentage een zuiver gewogen gemiddelde is van alle individuele werkgeversrisicopercentages.

Gemiddelde premie ZW en WGA

Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 is ingevoerd, komen de sectorfondsen te vervallen. Dat betekent dat de zogenoemde staartlasten Ziektewet doorschuiven naar de Werkhervattingskas. Van staartlasten is sprake bij ZW-uitkeringen die zijn ontstaan toen een werkgever verzekerd was via UWV, terwijl de werkgever inmiddels eigenrisicodrager voor de ZW is.