Ook in 2021 geen herziening WW-premie bij 30% overwerk

In 2021 zal er waarschijnlijk nog veel overwerk nodig zijn als gevolg van het coronavirus. Daarom geeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat werkgevers ook in 2021 geen herziening van de lage WW-premie hoeven toe te passen bij meer dan 30% overwerk.

27 oktober 2020 | Door redactie

Vlag EngelsThis news article is also available in English

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. De WAB regelde ook dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. In sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is – zoals de zorg – zou deze bepaling leiden tot onbedoelde effecten. Daarom heeft het kabinet deze zogenoemde 30% herzieningssituatie in 2020 opgeschort.

Overwerk door corona blijft aan de orde

Ook in 2021 zal in bepaalde sectoren nog veel overwerk nodig zijn als gevolg van het coronavirus. De 30% herzieningssituatie zal daarom ook in 2021 worden opgeschort. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit aangekondigd in de Kamerbrief over aanvullingen op het steun- en herstelpakket en zal deze aanpassing zo spoedig mogelijk uitwerken. De lage WW-premie bedraagt volgend jaar waarschijnlijk 2,70% en de hoge WW-premie 7,70%.

Achteraf corrigeren bij snel uit dienst

Er blijft in 2020 en 2021 nog wel een andere situatie over waarin de werkgever verplicht is de lage premie te herzien naar een hoge premie. Dit is namelijk het geval als een werknemer binnen twee maanden na aanvang van zijn dienstbetrekking weer uit dienst gaat. De herzieningsverplichtingen zijn in de WAB opgenomen om te voorkomen dat werkgevers misbruik maken van de voorwaarden van de lage premie en een werknemer bijvoorbeeld een vast contract voor acht uur per week aanbieden, maar hem flexibel inzetten voor veel meer uren.