Rekenregels per 1 juli 2020 gepubliceerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe rekenregels per 1 juli 2020 gepubliceerd. Daarin staan de gevolgen van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

10 juni 2020 | Door redactie

In de rekenregels per 1 juli 2020 (pdf) staan het nieuwe maximumdagloon en de nieuwe uurlooncriteria die per 1 juli gelden voor het jeugd-LIV. Deze bedragen veranderen mee met de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2020, dat stijgt met 1,6%. Als gevolg daarvan stijgen de daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW per 1 juli met hetzelfde percentage. Daardoor is het maximumdagloon voor deze uitkeringen per 1 juli 2020 € 222,78.

Maximumpremieloon verandert niet

De werkgever hoeft bij het bepalen van de verschuldigde premies werknemersverzekeringen via de loonaangifte alleen maar premies te betalen over het loon van de werknemer tot een bovengrens. Dit is het maximumpremieloon, en de hoogte wordt voor elk nieuw kalenderjaar opnieuw bepaald. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en het Zorgverzekeringswet maximumbijdrageloon veranderen per 1 juli niet. De bedragen staan voor heel 2020 vast op € 57.232.

Verder staan in de rekenregels (of de bijbehorende bijlagen) ook de schijflengtes en tarieven voor de sociale premies voor 2020. Deze zijn ten opzichte van 1 januari ook onveranderd.