Wetswijziging gedifferentieerde Aof-premie gepubliceerd

De wetswijziging voor de invoering van de gedifferentieerde Aof-premie en de aanpassing van het systeem van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) is gepubliceerd in het Staatsblad.

3 maart 2021 | Door redactie

Met de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) gedifferentieerd naar een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. Het verschil zal maximaal 2 procentpunt bedragen. De wijziging moet de loondoorbetalingsplicht bij ziekte gemakkelijker, duidelijker en goedkoper maken. Vooral kleine werkgevers ervaren knelpunten bij het uitvoeren van de loondoorbetalingsplicht. Zij vinden de re-integratieverplichtingen disproportioneel, omdat ze dezelfde verplichtingen en kosten hebben als grote werkgevers. De grens tussen kleine werkgevers en (middel)grote werkgevers wordt in het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) vastgelegd.

Hoge Aof-premie voor uitkeringen

Is een werkgever aangesloten bij verschillende sectoren? Dan wordt elk bedrijfsonderdeel waar werkzaamheden worden verricht die behoren tot een bepaalde sector, voor de Aof-premie aangemerkt als een afzonderlijke werkgever.
Voor uitkeringen op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Ziektewet (ZW), de Wet arbeid en zorg (WAZO), de Werkloosheidswet (WW), over een toeslag op grond van de Toeslagenwet en over het loon uit een dienstbetrekking op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW), is een werkgever de hoge Aof-premie verschuldigd.

Wijziging systeem voortschrijdend cumulatief rekenen

Ook wordt met het wetsvoorstel het systeem van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) aangepast. Straks kan de private uitvoerder ervoor kiezen de VCR alleen toe te passen over de uitkering, in plaats van over de uitkering en het loon samen.
De inwerkingtreding van de wetswijzigingen staat gepland voor 1 januari 2022.

Wilt u de voortgang van een wetsvoorstel bijhouden? Controleer dan regelmatig dit overzicht van voorstellen voor wetten en regelingen op het gebied van personeel en arbeid (account benodigd).

Bijlagen bij dit bericht