Moeten we premies werknemersverzekeringen betalen over een nabetaling?

26 juli 2019

Wij doen een nabetaling aan een ex-werknemer. Moeten we premies werknemersverzekeringen betalen?

Als uw organisatie een nabetaling doet aan een ex-werknemer, moet u daarover misschien nog premies werknemersverzekeringen betalen. U bent die premies verschuldigd als de nabetaling aan deze drie voorwaarden voldoet: 

  • De nabetaling is loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en dus geen loon uit vroegere dienstbetrekking. Onder loon uit tegenwoordige dienstbetrekking vallen bijvoorbeeld nabetaalde vakantiebijslag of de uitbetaling van de vakantiedagen. Ontslagvergoedingen zijn loon uit vroegere dienstbetrekking.
  • Door voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) wordt het cumulatieve premieloon hoger.
  • Er is tijdvakloon in het kalenderjaar. De nabetalingen neemt u op in de aangifte over het tijdvak dat u betaalt. U kunt ook de loon-oversystematiek toepassen.

Aangifteprogramma van de Belastingdienst

Doet u aangifte met het aangifteprogramma van de Belastingdienst, dan vult u het scherm ‘Loonbestanddelen en uitkeringen werknemer’ als volgt in:

  • Kies ‘Nee’ bij de vraag: ‘Is de werknemer verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen?’.
  • Kies ‘Ja’ bij: ‘Moet u voor deze werknemer toch premies betalen voor 1 of meer werknemersverzekeringen?’.
  • Selecteer vervolgens de werknemersverzekeringen waarvoor u premies moet betalen.


Meer informatie over de verplichtingen rondom de loonaangifte vindt u in de toolbox Verwerk de aangifte loonheffingen in 5 stappen.