Extra arbomaatregelen tegen risico’s alleen werken

In sommige beroepen hoort alleen werken erbij. Ook dan heeft de werknemer recht op een gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet vaak wel extra maatregelen nemen om de werknemer te beschermen bij calamiteiten. Met een noodplan weten werknemers hoe ze moeten handelen.

3 december 2021 | Door redactie

Voor situaties waarin een werknemer alleen werkt, staan geen speciale eisen in de Arbowet. Toch moet de werkgever extra maatregelen nemen om te zorgen dat de werknemer een gezonde en veilige werkplek heeft. Vooral situaties waarin zich een calamiteit voordoet, kunnen problemen opleveren. De werknemer die alleen werkt, heeft geen andere persoon die eerste hulp kan verlenen of hem in veiligheid kan brengen als er gevaar dreigt. Een medewerker die onwel wordt, kan zelf geen hulp inschakelen. In een noodplan staan deze en andere mogelijke scenario’s van calamiteiten die zich kunnen voordoen en de bijbehorende acties die moeten worden ondernomen.

Alleen werken in de RI&E opnemen

Alleen werken is als zodanig niet apart in de Arbowet vermeld. Er gelden dus geen speciale wettelijke verplichtingen. Maar de werkgever moet zorgen voor gezonde en veilige omstandigheden, ook als iemand alleen werkt. Omdat iemand die alleen werkt te maken heeft met meer risico’s, moet alleen werken worden opgenomen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarin komt te staan welke werknemers alleen werken, in welke situaties en op welke momenten (overdag, ’s nachts of in het weekend). Daarnaast bevat de RI&E een inventarisatie van de risico’s die alleen werken in deze situatie met zich meebrengt. In het bijbehorende plan van aanpak (tool) geeft de werkgever aan welke maatregelen hij neemt om de risico’s weg te nemen of te beperken.

Wel regels voor risicovolle situaties

Alleen werken is wettelijk niet verboden, maar er gelden wel beperkingen voor alleen werken of speciale voorwaarden in de volgende situaties:

  • Jongeren onder de 18 jaar mogen niet werken zonder toezicht.
  • Werknemers die onvoldoende ervaring hebben of onvoldoende zijn opgeleid, mogen niet alleen werken.
  • Werknemers die ruimtes moeten betreden met een bepaalde gevaarlijke atmosfeer moeten permanent geobserveerd worden.

Ook maken werkgevers zelf afspraken over situaties waarin alleen werken voorkomt, bijvoorbeeld over verplichte aanwezigheidsregistratie en een meldplicht. Werknemers die door een ziekte of medicijngebruik extra risico lopen als ze alleen zijn op de werkvloer, mogen niet alleen werken. De bedrijfsarts kan de werkgever hierover adviseren.