Leidraad alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer

1 april 2022 | Door redactie

Door de toegenomen aandacht voor leefstijl en preventie van gezondheidsproblemen, kijken bedrijfsartsen en werkgevers anders naar de combinatie alcohol-, drugs- en medicijnengebruik en werk. Daarom is de Leidraad alcohol-, drugs- en medicijnbeleid in organisaties herzien. De nadruk ligt op preventie.

Omdat er bij het voorkomen van gezondheidsschade tegenwoordig steeds vaker wordt gekeken naar de leefstijl en de eigen verantwoordelijkheid van mensen, wordt van bedrijfsartsen een actievere rol verwacht. Met de Leidraad alcohol-, drugs- en medicijnbeleid in organisaties kunnen bedrijfsartsen de werkgever adviseren over beleid voor alcohol-, drugs- en medicijngebruik en werk (ADM-beleid). Daarin wordt aandacht besteed aan preventie, vroegsignalering van problematisch middelengebruik en zorg. Ook kan de bedrijfsarts taken uitvoeren die gebaseerd zijn op het ADM-beleid (artikel) zoals voorlichting geven. Daarnaast gaat de leidraad in op het begeleiden van werknemers met problematisch middelengebruik. Voor de wetgever zijn verslaafde werknemers ziek en moet de werkgever zich dus inspannen voor re-integratie.

Advies over ADM-beleid

In het Nationaal Preventieakkoord van 2019 zijn door overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke en non-profitorganisaties afspraken gemaakt over gezond gebruik van genotsmiddelen. Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht te zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden. Werknemers die onder invloed zijn, kunnen gevaarlijke situaties op de werkvloer veroorzaken, niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen. Daarom is het verstandig dat werkgevers zorgen dat een ADM-beleid (tool) onderdeel is van het bredere arbobeleid. De bedrijfsarts kan advies geven over de inhoud van dit beleid. Als dat gebeurt moet de werkgever niet alleen de bedrijfsarts, maar ook de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging betrekken bij het opstellen van dit beleid. Zij hebben instemmingsrecht als het gaat om het invoeren van regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden.  

Meer informatie over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen op het werk vindt u in de toolbox Zo pakt u alcohol- en drugsgebruik op het werk aan.