Richtlijn Nachtwerk helpt bedrijfsarts bij preventie

2 maart 2021 | Door redactie

Voor bedrijfsartsen is een Richtlijn Nachtwerk ontwikkeld. De richtlijn gaat in op de gezondheidseffecten van nachtwerk aan de hand van een aantal uitgangspunten. Ook preventie en re-integratie komt erin aan bod.

Omdat van nachtwerk bekend is dat dit op de langere duur nadelige effecten voor de gezondheid kan hebben, heeft de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) een richtlijn voor nachtwerk ontwikkeld. Deze moet bedrijfsartsen (tool) helpen de gezondheidseffecten van nachtwerk te achterhalen, het nut van preventieve maatregelen te onderzoeken en ook de re-integratie bij nachtdienst te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van vier thema’s:

Gezondheidseffecten van nachtwerk

  • Wat zijn de gezondheidseffecten van nachtwerk?
  • Welke (groepen) werkenden hebben een verhoogd risico op gezondheidseffecten van nachtwerk?

Preventieve maatregelen

Preventief Medisch Onderzoek

  • Welke vormen van Preventief Medisch Onderzoek (screening, surveillance) zijn effectief in het voorkomen van klachten of gezondheidseffecten?

Individuele begeleiding: diagnostiek en interventies

  • Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor arbeidsparticipatie bij werkenden in nachtdienst?
  • Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor terugkeer naar werk bij werkenden in nachtdienst?

Betere re-integratie

De richtlijn is nodig, omdat een aanzienlijk deel van de Nederlandse beroepsbevolking wel eens of vaak in nachtdiensten werkt. Volgens het CBS gaat het om ongeveer 1.300.000 werknemers oftewel 15% van de beroepsbevolking. Bedrijfsartsen krijgen dus regelmatig te maken met problemen die geheel of gedeeltelijk ontstaan zijn door nachtwerk. De richtlijn moet er bijvoorbeeld toe leiden dat re-integratie van werknemers in nachtdiensten beter verloopt. Van bedrijfsartsen die de richtlijn gebruiken, wordt wel verwacht dat ze bijvoorbeeld iets weten van slaapdiagnostiek, of dat ze in staat zijn een PMO op te stellen dat gericht is op gezondheidseffecten van nachtwerk.