Hoeveel uur is nodig voor taken van preventiemedewerker?

27 juni 2017 | Door redactie

Werkgevers zijn verplicht om voor hun personeel een preventiemedewerker aan te stellen. Hoeveel uur de werkgever moet vrijmaken voor de preventietaak, hangt af van verschillende factoren.

De Arbowet verplicht élke werkgever om minstens één preventiemedewerker aan te wijzen. In organisaties met 25 of minder werknemers mag de werkgever ook zelf de preventietaak op zich nemen. Ondanks deze plicht, ontbreekt er in veel organisaties een preventiemedewerker. Dat is een kwalijke zaak, want uit onderzoek van Inspectie SZW blijkt dat organisaties die de arboplichten niet nakomen hun arbeidsrisico’s minder beheersen. De positie van de preventiemedewerker wordt onder de vernieuwde Arbowet dan ook verstevigd.

Geen duidelijke voorschriften in Arbowet voor aantal uur

Natuurlijk is niet alleen van belang óf een werkgever een preventiemedewerker aanwijst, maar ook of die werknemer zijn preventietaak naar behoren kan uitvoeren. Hiervoor is onder andere nodig dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt van de werkgever. De Arbowet geeft geen vaste richtlijn voor het aantal uur dat een organisatie aan de preventietaak moet besteden, maar stelt dat de preventiemedewerkers ‘zodanig in aantal’ en ‘gedurende zoveel tijd beschikbaar’ moeten zijn dat zij de verschillende taken (tool) voldoende kunnen uitvoeren.

Omvang preventietaak afhankelijk van arbeidsrisico’s

Hoe omvangrijk het werk is en dus hoeveel arbeidsuren er voor de preventietaak nodig is, wordt beïnvloed door de arbeidsrisico’s binnen de organisatie. Komt in de risico-inventarisatie en -evaluatie naar voren dat werknemers veel risico’s lopen, dan moet de werkgever veel investeren in preventie. De benodigde tijd hangt ook af van het aantal locaties, het aantal werknemers, het werk dat al verzet is en de mate waarin de organisatie arbotaken uitbesteed. Het vaststellen van het aantal arbeidsuren begint dan ook met een heldere taakomschrijving voor de preventiemedewerker. De site inPreventie heeft voor een indicatie van de tijdsbesteding een quickscan ontwikkeld.

Meer informatie over de preventiemedewerker vindt u in de toolbox Zo maakt u werk van de preventiemedewerker.