Opstellen RI&E belangrijkste taak preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft een duidelijke taakomschrijving: de werkgever ondersteunen bij de uitvoering van zijn wettelijk verplichte arbotaken. Dat begint bij de risico-inventarisatie en -evaluatie en het bijbehorend plan van aanpak.

29 januari 2021 | Door redactie

De belangrijkste taak van de preventiemedewerker is het (meehelpen) opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (tool). Die vormt de basis van het arbobeleid van de organisatie en geeft inzicht in de risico’s die spelen in de organisatie. Volgens de Arbowet is de taak van de preventiemedewerker: ‘het verlenen van medewerking aan het uitvoeren van een RI&E.’ In de RI&E worden alle risico’s op een rij gezet. De risico’s worden niet alleen in kaart gebracht, de RI&E bevat ook een plan van aanpak met maatregelen om de risico’s weg te nemen of te beperken.

Andere verplichte taken

Volgens artikel 13 lid 7 van de Arbowet heeft de preventiemedewerker ­– naast het (mede) opstellen van de RI&E – nog de volgende verplichte taken:

  • adviseren werkgever over het wegnemen en beperken van risico’s die spelen op de werkvloer;
  • mede uitvoeren van de maatregelen van het plan van aanpak bij de RI&E;
  • advies geven aan en samenwerken met de OR of PVT over het arbobeleid en veiligheidskwesties.

Het is aan de werkgever en preventiemedewerker om dit takenpakket uit te breiden met extra werkzaamheden. Zolang de wettelijke taken maar worden uitgevoerd. De SER heeft een handreiking gepubliceerd voor de preventiemedewerker waarin de diverse taken staan.

Preventiemedewerker moet deskundig zijn

De Arbowet is niet altijd even duidelijk. Zo is een preventiemedewerker verplicht, maar schrijft de wet niet voor hoeveel preventiemedewerkers er verplicht zijn. Hetzelfde geldt voor de kennis en vaardigheden die de preventiemedewerker moet hebben, de wet spreekt alleen over ‘een deskundige medewerker’. Wil de preventiemedewerker echt een waardevolle partner zijn voor het arbobeleid, dan is het van belang dat hij over de nodige kennis beschikt. In ieder geval moet hij voldoende op de hoogte zijn van de risico’s die spelen in de organisatie.

 

Bijlagen bij dit bericht