Preventiemedewerker als adviseur van de OR

18 april 2018 | Door redactie

De preventiemedewerker heeft de wettelijke taak om de werkgever te ondersteunen bij zijn arbotaken. Daarnaast werkt de preventiemedewerker nauw samen met de OR en geeft de raad advies over arbomaatregelen die zijn genomen of nog in de pijplijn zitten.

De preventiemedewerker bekleedt een unieke en belangrijke positie in een organisatie: hij heeft namelijk overzicht over het volledige arbobeleid. Daardoor is hij van grote waarde als overlegpartner van de OR. Daarom heeft de raad sinds de wijziging van de Arbowet (tool) op 1 juli 2017 instemmingsrecht (tools) op de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie. De bestuurder doet er goed aan om de OR zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken, omdat dat de kans op instemming vergroot. De OR kan bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van de vacaturetekst.

OR heeft instemmingsrecht op RI&E

Een preventiemedewerker is van toegevoegde waarde voor een OR als hij over onderscheidende kennis beschikt. De eisen waaraan hij voldoet, moeten zijn vastgelegd in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (tools). Ook op deze RI&E heeft de OR instemmingsrecht. De raad doet er goed aan om bij instemming te letten op opleidingsniveau, specifieke cursussen of diploma’s.

OR brieft signalen achterban door aan preventiemedewerker

Tussen preventiemedewerker en OR is geen sprake van eenrichtingsverkeer. De preventiemedewerker deelt zijn arbokennis, maar de OR kan ook doorgeven welke signalen de achterban geeft over de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Preventiemedewerker en OR kunnen op diverse manieren informatie uitwisselen:

  • De OR kan een arbocommissie oprichten. Deze commissie bestaat voor minimaal de helft uit OR-leden, maar ook de preventiemedewerker kan erin plaats nemen. Periodiek overleg en intensieve samenwerking zijn zo gegarandeerd.
  • De OR kan in elke overlegvergadering met de bestuurder waarin arbeidsomstandigheden ter sprake komen, de preventiemedewerker uitnodigen.
  • De OR kan daarnaast de preventiemedewerker ook uitnodigen voor het overleg van de OR.