Stem OR bepaalt positie preventiemedewerker

25 oktober 2021 | Door redactie

De Arbowet bepaalt dat de preventiemedewerker zijn werk zelfstandig en onafhankelijk uitvoert. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de inhoud, omvang en invulling van de functie van de preventiemedewerker. Of de preventiemedewerker zijn werk inderdaad zelfstandig en onafhankelijk kan uitvoeren, hangt dus voor een belangrijk deel af van de OR.

Iedere organisatie moet minimaal één preventiemedewerker hebben. Nu veel organisaties zich opmaken voor het nieuwe normaal is een goede preventiemedewerker broodnodig. De bestuurder moet de preventiemedewerker in de gelegenheid stellen om zijn werk zelfstandig en onafhankelijk uit te voeren (artikel 13, lid 5 Arbowet). Dit houdt in dat hij direct advies kan uitbrengen aan de bestuurder. Hij moet zijn advies bijvoorbeeld niet eerst aan een HR-manager hoeven voorleggen, voordat dit de bestuurder bereikt. Bij het verlenen van instemming moet de OR erop letten dat de preventiemedewerker deze gelegenheid inderdaad krijgt. Een preventiemedewerker kan namelijk meer invloed uitoefenen op de preventie van ongevallen en ziekte als hij zijn werk werkelijk zelfstandig en onafhankelijk kan uitvoeren.

OR moet aantal vragen stellen over preventiemedewerker

De OR heeft een grote rol in het bepalen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerker, maar ook in de positie die de preventiemedewerker in de organisatie inneemt (artikel 13, lid 1 Arbowet). Voordat de OR instemming verleent voor het aanstellen van een preventiemedewerker, moet de raad zich een aantal vragen stellen:

  • Hoeveel preventiemedewerkers heeft de organisatie nodig en hoeveel uren kunnen zij aan hun taken besteden?
  • Wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker(s)?
  • Hoe deskundig moet de preventiemedewerker zijn, en welke vaardigheden moet hij hebben?
  • Welke vorm krijgt de samenwerking met de OR?
  • Wie is de juiste persoon?
  • Maar vooral ook: welke positie in de organisatie neemt de preventiemedewerker in?

OR en preventiemedewerker moeten samenwerken voor goede RI&E

De preventiemedewerker heeft een belangrijke taak bij het voorkomen van arbeidsongevallen en ziekte. Zo werkt hij mee aan het opstellen van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en aan de uitvoering van de maatregelen uit het plan van aanpak. Hierbij adviseert hij de OR, bedrijfsarts en arbodienst. Ook moet hij nauw met ze samenwerken (artikel 13, lid 7b Arbowet). Ook de OR heeft een belangrijke rol bij het opstellen van de RI&E. De OR moet hier namelijk zijn instemming voor geven (artikel 12, lid 3 Arbowet). Artikel 27, derde tot en met zesde lid, van de Wet op de ondernemingsraden is hierbij van toepassing. Het ligt daarom voor de hand dat OR en preventiemedewerker samen optrekken in de voorbereiding van een goede RI&E. Zo kunnen zij samen bijdragen aan een goed arbobeleid. De OR kan hiervoor ook het initiatiefrecht gebruiken (artikel 23, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden).

In de toolbox Zo maakt u werk van de preventiemedewerker leest u alles wat u moet weten over de aanstelling, opleiding en rol van de preventiemedewerker in uw organisatie.