Moet een preventiemedewerker gecertificeerd zijn?

6 april 2021

De arbodeskundigen die in de Arbowet genoemd worden, moeten gecertificeerd zijn. Waarom geldt dit eigenlijk niet voor de preventiemedewerker? Die is toch ook verplicht?

Het klopt inderdaad dat de kerndeskundigen die in de wet worden genoemd (de arbeidshygiënist, de arbeids- en organisatiedeskundige, de veiligheidskundige en de bedrijfsarts) gecertificeerd moeten zijn. Die eis staat in de Arbowet. Zo nu en dan komt de vraag op of er niet ook een wettelijke certificering voor de preventiemedewerker moet komen. Zoiets speelt vooral als er een wetswijziging op stapel staat. Bijvoorbeeld de meest recente, toen de preventiemedewerker een belangrijkere rol kreeg in de keten van arbozorg.

De SER heeft hierover ooit op aandringen van werkgeverszijde een advies uitgebracht. De conclusie daarvan was dat de toevoeging van nóg een arbodeskundige met een wettelijk verplicht certificaat niet wenselijk is.

Eisen

Voor deskundige bijstand (om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet) moet de werkgever een preventiemedewerker aanstellen. Of meerdere als de organisatie en de risico’s daarom vragen. De eisen die aan de kennis en vaardigheden van preventiemedewerkers worden gesteld, zijn zo afhankelijk van de arborisico’s van de organisatie waarin zij werkzaam zijn, dat er moeilijk een grote gemene deler is te formuleren. Bovendien zijn organisaties vrij in de wijze waarop zij de functie invullen. Zolang de preventiemedewerker maar in staat is de verplichte wettelijke taken uit te voeren.

Opleidingen

Overigens zijn er wel opleidingen die werken met een certificering voor preventiemedewerkers. En werkgevers zijn vrij om afspraken te maken over certificering, bijvoorbeeld in een cao. In de Handreiking Preventiemedewerker die de SER heeft uitgebracht zijn de vijf basiscompetenties voor de preventiemedewerker beschreven.Meer informatie over de preventiemedewerker vindt u in de toolbox Zo maakt u werk van de preventiemedewerker.