€ 600 miljoen voor behoud van werkgelegenheid

17 september 2013 | Door redactie

Het kabinet stelt € 600 miljoen beschikbaar voor de cofinanciering van sectorplannen. Deze sectorplannen moeten ervoor zorgen dat de werkgelegenheid behouden blijft. Werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen zelf een voorstel indienen met maatregelen waarmee zij werkgelegenheid in hun sector willen creëren. Als het voorstel aan de voorwaarden voldoet, kunnen zij in aanmerking komen voor subsidie.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat de sociale partners sectorplannen opstellen die de gevolgen van de economische crisis moeten opvangen. De helft van deze plannen financiert de overheid en de andere helft financieren de sectoren zelf. Met deze subsidie wil de overheid ervoor zorgen dat werknemers die hun baan kwijtraken door middel van scholing of (inter)sectorale mobiliteit snel weer aan het werk kunnen. Ook moeten de sectorplannen ondersteuning bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Sectorplannen moeten betrekking hebben op twee thema’s

Uit de eerder gepubliceerde Regeling cofinanciering sectorplannen blijkt dat de sectorplannen betrekking moeten hebben op ten minste twee van de volgende thema’s:

  • aan het werk helpen en begeleiden van jongeren;
  • behouden van oudere vakkrachten;
  • aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • mobiliteit en duurzame inzetbaarheid;
  • scholing;
  • werk-naar-werkbegeleiding van werknemers binnen en buiten de eigen sector;
  • goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

Budget overgeheveld naar aanleiding van sociaal akkoord

In het regeerakkoord had de regering aangekondigd in 2014 en 2015 jaarlijks € 300 miljoen te willen uittrekken voor werk-naar-werkbegeleiding en intersectorale scholing. Naar aanleiding van het sociaal akkoord is echter besloten om dit budget over te hevelen naar de cofinanciering van sectorplannen om knelpunten in de arbeidsmarkt op te lossen.