Bezuinigen op aannemen van oudere werknemer

15 juni 2012 | Door redactie

Het kabinet schrapt maatregelen uit het vitaliteitspakket die oudere werknemers op de arbeidsmarkt moeten ondersteunen. Vanwege de bezuinigingen uit het Begrotingsakkoord 2013 komt er bijvoorbeeld geen mobiliteitsbonus voor het in dienst nemen van werknemers van 55 jaar en ouder. Het budget richt zich nu voornamelijk op uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten; de groepen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt.

Het vitaliteitspakket, dat de loopbaankansen van ouderen, uitkeringsgerechtigden en voormalig werklozen moet verbeteren, wordt versoberd. Dit was al aangekondigd in de Voorjaarsnota 2012 en blijkt nu ook uit het Wetsvoorstel mobiliteitsbonussen dat recent is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Mobiliteitsbonus en premiekortingen vervallen

Het budget voor het vitaliteitspakket wordt beperkt omdat de overheidsfinanciën in de tussentijd zijn verslechterd. Dit betekent onder meer het volgende:

  • De nieuwe mobiliteitsbonus voor 55-plussers van € 3.500 per jaar, die per 2013 zou worden ingevoerd, gaat niet door.
  • De huidige premiekorting voor het in dienst hebben van 62-plussers wordt afgeschaft en wordt niet vervangen door de werkbonus voor werkgevers van € 1.750 per jaar.
  • De hogere arbeidskorting voor werknemers van zestig jaar en ouder, gaat niet door. Deze zou op 1 januari 2013 de doorwerkbonus vervangen. Beide regelingen vervallen, waardoor oudere werknemers vanaf 2013 dezelfde heffingskorting krijgen als jongere werkenden.
  • De aanvullende werkbonus voor mensen met een laag inkomen, die vanaf 2017 zou worden ingevoerd, gaat ook niet door.

Doorwerken niet langer stimuleren

Uit de memorie van toelichting (pdf) blijkt dat de arbeidsparticipatie van de oudere werknemers de afgelopen tijd is gestegen. Doordat de AOW-leeftijd vanaf volgend jaar gaat stijgen, zal deze trend zich voortzetten volgens het kabinet en is het niet langer nodig om langer doorwerken te stimuleren met werkbonussen. Toch is het verstandig om vanuit uw OR of PVT blijvend toe te zien op de maatregelen die uw bestuurder neemt om ouderen aan het werk te houden. Zeker nu een aantal beloofde overheidsmaatregelen wegvallen. Doe eventueel een beroep op uw initiatiefrecht om voorstellen te doen die ten goede komen aan de duurzame inzetbaarheid en participatie van oudere werknemers.