Buitenlands vermogen bepaalt draagkracht

18 september 2012 | Door redactie

Bij bepaling van de draagkracht moet het voordeel uit sparen en beleggen van buitenlands vermogen meetellen. Dit is het voorstel uit het Belastingplan 2013. Hiervoor moet er een regeling opgenomen worden in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir).

Door de invoering van deze vermogenstoets vallen straks 6% van de huishoudens die momenteel nog zorgtoeslag ontvangen buiten de boot. Dit geldt ook voor het kindgebonden budget en de huurtoeslag. De aanspraak op deze toeslagen vervalt pas als er een eigen vermogen van ten minste € 80.000 is. De vermogenstoets heeft voor de huurtoeslag minder invloed, omdat het hier om een kleine groep inwoners gaat. Er geldt echter voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget geen verplichte verblijfplaats in Nederland, waardoor personen die in het buitenland wonen toch van deze fiscale voordelen kunnen genieten. Door buitenlands vermogen buiten beschouwing te laten leidt dit tot ongelijke behandeling.

Aanpassing van de hardheidsclausule

Overigens bevat het wetsvoorstel een aanpassing van de hardheidsclausule van de Awir. Deze aanpassing heeft betrekking op de toepassing van een vermogenstoets. Onder de huidige regeling ziet de hardheidsclausule alleen op de vermogenstoets die geldt voor de huurtoeslag. Deze aanpassing maakt het mogelijk om ook binnen het kindgebonden budget en de zorgtoeslag inkomens- of vermogensbestanddelen buiten beschouwing te laten.